June 2, 2020
תכונה חדשה בסקריפט פיין: הצהרת ‘Else If‘

.בשפת הפיין שלנו ‘Else If’ אנו שמחים לבשר שהוספנו תמיכה לתנאים מרובים בעזרת תבנית

:אם הן היו מוטבעות זו בזו. לדוגמא Else/If בעבר, יכולת רק לכתוב הצהרות

//@version=4

study("My Script")

v = if close > open

    close

else

    if open > close

        open

    else

        na

plot(v)

: תוכל פשוט לכתוב זאת כך Else If כעת, לאחר הוספת תבנית

//@version=4

study("My Script")

v=if close > open

    close

else if open > close

    open

else

    na

plot(close)

עליך לציין את הגרסה הרביעית של פיין בשורה הראשונה Else If שים לב שכדי להשתמש באפשרות תבנית
:של הקוד שלך. לשם כך, פשוט הוסף את הדבר הבא

//@version=4

 .בעמוד שלנו בנושא סקריפט פיין ובדפי הפניה לסקריפט פיין Else If אתה יכול ללמוד עוד על ביטויי
.המשוב וההצעות שלך – אנו אוהבים לבנות עבורך

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף