November 25, 2019
!ניתוח פונדמנטלי אפשרי כעת בטריידינגויו

.החל מהיום, משקיעים בטריידינגויו יכולים לעבוד עם נתונים פיננסיים עבור המניות שמעניינות אותם
.נתח מגמות בהכנסות, חשוף תובנות נסתרות לגבי הרווחים של חברה ועוד
המהדורה החדשה הזו מעניקה  לכולם את הנתונים הכספיים הדרושים להם כדי להעריך את מצבה הכלכלי של
.חברה ולקבוע אם היא מוערכת מידי או אינה מוערכת מספיק
:כדי להתחיל, מצא את כפתור הפיננסים הממוקם בראש הגרף שלך בטריידינגויו ולחץ עליו

:כל הנתונים הפיננסיים בטריידינגויו מאורגנים בארבע קטגוריות עיקריות
.דוח רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים ומכפילים
לאחר לחיצה על כפתור הפיננסיים בתפריט שמעל הגרף, יוצג לך חלון המציג את ארבע הקטגוריות הללו
.ואת האינדיקטורים השונים בכל קבוצה

.EBITDA ו EPS  כאן אתה יכול לבחור ולהשתמש באינדיקטורים כמו
.מצא אותם בסעיף דוח רווח והפסד או יחסי מחיר לרווח ומחיר למכירות -מצא אותם בקטע יחסים

.אתה יכול גם להשוות את אותם האינדיקטורים הפיננסיים עבור חברות שונות באותו הגרף
:לשם כך, לחץ על כפתור ההגדרות בגרף שלך, עבור ל-הכנס נתונים ולחץ על הכפתור סימול נוסף

.האינדיקטורים הפיננסיים הבאים נוספו לטריידינגויו ואנחנו שמחים לראות כיצד משקיעים משתמשים בהם
.במהלך החודשים הקרובים נוסיף עוד אינדיקטורים ודרכים ייחודיות להערכת חברות
:להלן מדריך מפורט על כל אינדיקטור פונדמנטלי

דוח רווח הפסד

התחום מייצג מכירות ברוטו והכנסות תפעוליות אחרות בניכוי גרעונות, החזרים והלוואות סך הרווחים
סכום עלות טובין/סחורות שנמכרו – לא כולל ירידות ערך, הפחתות וגירעונות סה”כ עלות הכנסות
מייצג את סכום כל ההוצאות הקשורות לפעילות סך ההוצאות התיפעוליות
ההבדל בין מכירות או הכנסות ועלות של סחורות שנמכרו והגירעון. רווח ברוטו = הכנסות – עלות סחורות שנמכרו רווח נטו
כל העלויות הישירות והעקיפות הקשורות בפיתוח של תהליכים, טכניקות, יישומים ומוצרים חדשים עם אפשרויות מסחריות מחקר והתפתחות
סך הוצאות התפעול: פיתוח מחקר בתוספת מכירה כללית ומינהלית מכירות / הוצאות כלליות / ניהול, סה”כ
הכנסה נטו העומדת לרשות האי פי אס המדוללת במלואה לתקופות ותאריכים המבוקשים במטבע מקומי כברירת מחדל הכנסה נטו
רווחים מדוללים במלואם למניה כפי שדווח על ידי  החברה מדולל EPS
אביטדה (הכנסה תפעולית פלוס ירידות ערך והפחתות). זה מחושב כסכום ה- אביט- הכנסות תיפעוליות
אם ירידות הערך ההפחתות והדלדול  אינם זמינים,  ירידות הערך ההפחתות והדלדול  יוחלפו (תזרים מזומנים). שימו לב, בהתחשב באופי פריטי הנתונים הכלולים בחישוב זה, נוסחה זו תחזיר נתונים רק לחברות תעשייתיות

EBITDA

מאזן

סך כל הנכסים השוטפים, חייבים לטווח הארוך, השקעות בחברות בנות שאינן מאוחדות, השקעות אחרות, רכוש נטו – מפעל וציוד, נכסי מיסים נדחים ונכסים אחרים סך נכסים
חלק לא שוטף של חובות ארוכי טווח. התחום מייצג את כל ההתחייבויות הכספיות הנושאות ריבית, למעט חלק שוטף של חובות לטווח ארוך, פנסיה, מיסים נדחים וריבית מינורית חוב לטווח ארוך
סך החוב לטווח הארוך. התחום מייצג את כל התחייבויות החכירה הנושאות ריבית והיוון. זהו סכום החוב לטווח הקצר חוב סופי
התחום מייצג את כל ההתחייבויות לטווח הקצר והארוך שצפויים לעמוד בחברה סך כל ההתחייבויות
סך ההון העצמי לתקופה והתאריך (ים) המבוקשים סך הון עצמי
התחום מייצג את סכום סך ההתחייבויות, ריבית מינורית, עתודות שאינן הון, מלאי מועדף והון עצמי משותף סך כל ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות

תזרים מזומנים

התחום מייצג מזומנים נטו מפעילות שוטפת מזומנים מפעילות תיפעולית
התחום מייצג מזומנים נטו מפעילות השקעה מזומנים מפעולות השקעה
התחום מייצג מזומנים נטו מפעילות פיננסית מזומנים מפעילות פיננסית
התחום מייצג תזרים מזומנים חופשי לכל המשרד תזרים מזומנים חופשי

מכפילים

מחושב כהכנסה נטו מחולק בממוצע התקופה הכספית של סך כל ההון העצמי תשואה להון
מחושב על ידי חלוקת שווי השוק הנוכחי של חברה בשווי בספרים של ההון העצמי שלה מכפיל ההון/מחיר להון עצמי
מחושב כמחיר למניה חלקי תזרים מזומנים תפעולי למניה מכפיל תזרים מזומנים
יחס בין מחיר המניה לבין המכירות של החברה  מכפיל מכירות
מחושב כמחיר למניה חלקי רווח מדולל למניה מכפיל רוח
מחושב כמחיר למניה כפול מספר המניות המונפקות שווי שוק
הרווחים למניה חלקי מחיר השוק הנוכחי של המניה תשואת רווחים

בעת השימוש בנתונים פיננסיים, חשוב לזכור כי נתונים פיננסיים נגזרים מהדוחות הכספיים שפורסמו
.Sec filling מטעם החברות. למשל, הגשת

.לפעמים חברה תחסיר נתונים מסוימים לאורך תקופות זמן ספציפיות וזה לרוב בגלל שינוי בנתונים מהמקור הראשי
.זה יכול להשפיע על הזמינות של נתונים אלה

ראוי לציין כי ספק הנתונים שלנו פקטסט  משתמש במתודולוגיה משלו לצורך איסוף ועיבוד נתונים, וזו הסיבה שאינדיקטורים פיננסיים בטריידינגויו עשויים להיות שונים ממדדים דומים שמספקים מקורות אחרים. תוכל למצוא מידע נוסף כאן

!תודה שאתה חבר בטריידינגויו, אנא הודע לנו אם אתה נהנה מחדשות אלה

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף