September 21, 2018

הגדרות גרף הפוך


תעשה שהכל יראה הפוך! עכשיו אתה יכול להפוך את הכיוון של מחיר הגרף. הוספנו את האפשרות להפוך את קנה המידה שלך. ניתן למצוא הגדרה זו בתפריט ההקשר של קנה המידה של המחיר או בהגדרות הגרף תחת הלשונית ‘סולם מחיר’. כאשר זה יופעל, סולם המחיר יתהפך ועליית מחיר תוצג מלמעלה למטה.


בתמונות למטה ניתן לראות שני גרפים. הגרף העליון מציג את קנה המידה הרגיל והסטנדרטי של המחיר והתמונה התחתונה מציגה את קנה המידה ההפוך.


Spread the love