March 4, 2020
איזון מגרש התחרות לספקי אינדיקטורים טכניים

בתחילת ההיסטוריה של טריידינגויו יצרנו סביבת שוק, בו יוצרים נבחרים יכולים למכור את האינדיקטורים
.והאסטרטגיות שלהם לסוחרים ומשקיעים אחרים
כמה שנים לאחר מכן, הוספנו את תכונת הפרסום להזמנה בלבד, שאפשרה למחבר לפרסם אינדיקטורים
.במצב מוגן של המקור, אך גם אפשרנו למחברים לשלוט על מי יכול לגשת לסקריפט שלהם עפ”י משתמש

אנו מאזנים את מגרש המשחקים, ולאחרונה אפשרנו לספקי אינדיקטורים להתמודד על אותו מגרש, ללא שוק
.שעומד בדרך ומאט את דרכם
,הם יכולים להפוך את האינדיקטורים או האסטרטגיות שלהם להזמנה בלבד ולפרסם אותם באופן ציבורי או פרטי
תוך שהם מחליטים מי יוכל להשתמש בהם על סמך הקריטריונים שלהם, בין אם סוחרים משלמים עבור הגישה
.אליהם או לא

כמה מהיוצרים שמכרו בעבר את האינדיקטורים והאסטרטגיות שלהם דרך השוק מפרסמים אותם כעת בפורמט
!להזמנה בלבד אחד מהם, רוב בוקר, החליט באדיבות להנגיש אותם לכולם! כל הכבוד לרוב

אם אתה ספק אינדיקטור ומעוניין להפוך את המתנדים שלך לזמינים במצב הזמנה בלבד, אנא וודא שאתה
,מבין את כללי הדרישות שלנו בנושא פרסום סקריפטים וחוקי הבית ופעל על פיהם
.רבים מהם ספציפיים לספק
שים לב שאתה יכול גם לפרסם סקריפטים להזמנה בלבד באופן פרטי אם אתה רק רוצה לשתף אותם
.במעגל סגור תוך כדי שליטה על מי יכול לגשת לסקריפט

!אם אתה זקוק לעזרה, רוצה ללמוד עוד או לתת לנו משוב, אנא פנה אלינו
.אנו תמיד מחפשים דרכים להיות ידידותיים יותר למשתמש ולהשתפר

The fastest way to follow markets

Launch Chart