February 12, 2021
תווי מחירים חדשים להתאמה אישית בגרף

הוספנו כלי שרטוט חדש שיעזור לך לסמן מחירים ורמות בגרף, כמו גם להוסיף להם טקסט. הכלי נקרא
.הערת מחיר והוא ממוקם בחלונית השמאלית של הגרף במקטע כלי ביאור

?כיצד ליצור הערת מחיר

.א.  בחר כלי מהפאנל

.ב.  סמן שתי נקודות עיגון. הנקודה הראשונה קובעת את המחיר, והשנייה היא הקואורדינטות של תווית המחיר

:מקשי קיצור לעבודה עם כלי הערת מחיר

.תוך כדי הצבת נקודה כך שהנקודה תימשך לערך הסימול הקרוב ביותר Ctrl (Windows) או ⌘ (Mac) הקש 
.תוך כדי הצבת נקודה כדי להגדיר את שיפוע קו האובייקט בכפולות של 45 מעלות Shift לחץ על מקש  –

.לחלופין, תוכל להוסיף טקסט שיופיע לאורך הקו
פשוט פתח את דו-שיח הגדרות האובייקט על ידי לחיצה כפולה על האובייקט, עבור לכרטיסייה טקסט, הפעל
.את תצוגתו והזן את הטקסט

.ניתן להתאים את צבע האובייקט בחלון ההגדרות בכרטיסיית סגנון

.אנו מקווים שהכלי החדש יפשט את תהליך סימון הגרפים
!אנו תמיד שמחים לקבל את המשוב וההצעות שלך

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף