February 19, 2021
AMP ו- IRONBEAM-עצירה נגררת ל

!TradingView אחרים מ  CQG FCMs -וב IRONBEAM ,AMP הוספנו את היכולת להציב עצירות נגררות ב

כדי להוסיף סטופ נגרר להוראה הראשית שלך, פתח את חלום הפקודות, לחץ על עצירת הפסד, והאפשרות
.לבחור עצירה נגררת זמינה כעת בתפריט הנפתח

.

.ניתן להגדיר ערכים באותו אופן כמו ביצירת הוראות סוגריים אחרות (בפיפס, מחיר, מטבע ואחוז)

,אנא שים לב לתכונה המיוחדת של הוראות עצירה נגררת עבור ברוקרים אלה בעת ביצוע הפלטפורמה שלנו
.בניגוד להוראות סוגריים אחרות, לא ניתן לערוך עצירה נגררת דרך חלון הפקודות, ולא על ידי גרירה לגרף

!TradingView אנו תמיד שמחים לקבל את הערותיך והצעותיך. תודה שבחרת ב

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף