May 22, 2020
לפונקציית האבטחה בסקריפט פיין Tuple תמיכת

.Pine אנו שמחים להכריז על כמה שינויים חדשים שבוצעו בפונקציית האבטחה בסקריפט פיין
.עכשיו אתה יכול לציין לא רק נתוני סדרות, אלא גם לארגן נתונים עבור פרמטר הביטוי

 .tuple הוא רצף ערכים בלתי משתנה. תוכל לגלות כאן מידע נוסף על נתוני Tuple

 .tuple להלן דוגמה לנתוני

//@version=4
study("My Script")
f() => [open, high]
[o, h] = security(syminfo.tickerid, "D", f())
[l, c] = security(syminfo.tickerid, "D", [low, close])
plot((o + h + l + c) / 4)

אנא עיין בגרפיקה זו לקבלת ייצוג חזותי של הנתונים לעיל:

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף