November 25, 2019
Analiza fundamentalna jest już dostępna na TradingView!

Od dziś inwestorzy na Tradingview mogą dodawać do wykresu dane finansowe dotyczące akcji spółek, które ich interesują. Analizuj trendy w przychodach, odblokuj ukryte dane o zyskach spółki i inne informacje. Ta nowa funkcja daje każdemu dane finansowe, potrzebne do oceny kondycji finansowej firmy i pozwala ustalić czy jest ona przeszacowana, czy niedowartościowana.

Znajdź przycisk Finanse znajdujący się u góry wykresu TradingView i naciśnij go:

Wszystkie dane finansowe na TradingView są podzielone na cztery główne kategorie: Rachunek Zysków i Strat, Bilans księgowy, Przepływy pieniężne i Wskaźniki. Po naciśnięciu przycisku Finanse u góry wykresu zobaczysz okno pokazujące 4 kategorie zawierające różne wskaźniki. Tutaj możesz wybrać i przenieść na wykres wskaźniki takie jak EPS, EBITDA (znajdziesz je w sekcji Rachunek Zysków i Strat) lub wskaźniki cena do zysku i cena do przychodów ze sprzedaży (te znajdują się w sekcji Wskaźniki).

Możesz również porównywać i zestawiać te same wskaźniki finansowe dla różnych spółek na tym samym wykresie. Żeby to zrobić, naciśnij przycisk Ustawienia na swoim wykresie, przejdź do zakładki Wejścia i naciśnij przycisk Inny Symbol:

Następujące wskaźniki finansowe zostały dodane do TradingView i cieszymy się, że możemy zobaczyć, jak inwestorzy z nich korzystają. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dodawać kolejne wskaźniki i unikalne sposoby oceny spółek. Poniżej szczegółowe informacje na temat każdego ze wskaźników:

Rachunek Zysków i Strat

Przychód Całkowity Pole to przedstawia sprzedaż brutto i pozostałe przychody operacyjne pomniejszone o rabaty, zwroty i odpisy.
Całkowite Koszty Uzyskania Przychodów To pole przedstawia Koszt własny sprzedaży z wyłączeniem amortyzacji.
Całkowite Koszty Operacyjne Suma wszystkich wydatków związanych z działalnością.
Zysk Brutto To różnica między sprzedażą lub przychodami a kosztami własnymi sprzedaży i amortyzacją. Zysk brutto = Przychód – koszt własny sprzedaży wraz z amortyzacją.
Badania i Rozwój Pole to przedstawia wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty związane z tworzeniem i rozwojem nowych procesów, technik, zastosowań i produktów o możliwościach handlowych.
Całkowite Koszty Sprzedaży/Ogólne/Zarządu To pole przedstawia Całkowite koszty operacyjne: Badania i rozwój plus koszty sprzedaży, zarządu i ogólne.
Dochód Operacyjny To pole przedstawia różnicę między przychodami ze sprzedaży a całkowitymi kosztami operacyjnymi.
Dochód Netto Pole to przedstawia dostępny dochód netto dla zwykłego rozwodnionego EPS za dany okres lub zakres dat. Domyślnie wartości są podawane w walucie lokalnej.
Rozwodniony EPS To pole przedstawia w pełni rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję zgodnie z danymi zgłoszonymi przez spółkę.
EBITDA To pole przedstawia EBITDA (Dochód operacyjny plus Amortyzacja). Oblicza się ją jako sumę EBIT (Dochód operacyjny) i Amortyzacji.

Ze względu na charakter danych zawartych w tych obliczeniach, formuła zwraca dane tylko dla przedsiębiorstw przemysłowych.

Bilans

Aktywa Razem Pole to przedstawia sumę wszystkich aktywów obrotowych, należności długoterminowych, inwestycji w jednostki zależne, innych inwestycji, rzeczowych aktywów trwałych netto, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i innych aktywów.
Zobowiązania Długoterminowe Pole to przedstawia sumę zobowiązań ogółem, udziałów mniejszości, rezerw niekapitałowych, akcji uprzywilejowanych i kapitału podstawowego.
Zobowiązania Razem To pole przedstawia wszystkie oprocentowane zobowiązania finansowe oraz skapitalizowane zobowiązania leasingowe. Jest to suma zobowiązań długo i krótkoterminowych.
Pasywa Razem To pole przedstawia wszystkie krótko i długoterminowe zobowiązania, które spółka ma uregulować.
Kapitał Własny To pole przedstawia całkowity kapitał własny dla wyznaczonego okresu i dat.
Łączne Zobowiązania i Kapitał Własny Pole to przedstawia sumę zobowiązań ogółem, udziałów mniejszości, rezerw niekapitałowych, akcji uprzywilejowanych i kapitału podstawowego.

Przepływy Pieniężne

Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej Pole to przedstawia środki pieniężne netto z działalności operacyjnej.
Przepływy Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej Pole to przedstawia środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.
Przepływy Pieniężne z Działalności Finansowej Pole to przedstawia środki pieniężne netto z działalności finansowej.
Wolne Przepływy Pieniężne To pole przedstawia wolne przepływy pieniężne całej firmy.

Wskaźniki

Rentowność Kapitału Własnego Ten wskaźnik jest obliczany jako zysk netto TTM podzielony przez średnią Kapitału Własnego Ogółem z dwóch okresów podatkowych.
Cena do Wartości Księgowej Ten wskaźnik jest obliczany jako cena akcji podzielona przez wartość księgowa na akcję.
Cena do Przepływu Pieniężnego Ten wskaźnik jest obliczany jako cena akcji podzielona przez Operacyjny Przepływ Pieniężny na akcję.
Cena do Sprzedaży Ten wskaźnik jest obliczany jako cena akcji podzielona przez sprzedaż na akcję.
Cena do Zysku Ten wskaźnik jest obliczany jako cena akcji podzielona przez Rozwodniony zysk na akcję TTM.
Kapitalizacja Rynkowa Ten wskaźnik jest obliczany jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obrocie.
Wskaźnik Kapitalizacji Ten wskaźnik jest obliczany jako Rozwodniony zysk na akcję TTM podzielona przez cenę akcji.

Korzystając z danych finansowych, należy pamiętać, że pochodzą one z opublikowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, np. z dokumentów SEC. Czasami firma nie posiada pewnych danych w określonych okresach czasu i często wynika to ze zmiany danych z głównego źródła. Może to mieć wpływ na dostępność tych danych.

Warto zauważyć, że nasz dostawca danych, Factset, stosuje własną metodologię gromadzenia i przetwarzania danych, dlatego też wskaźniki finansowe na platformie TradingView mogą różnić się od podobnych wskaźników dostarczanych przez inne źródła. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dziękujemy za to, że jesteś członkiem TradingView. Daj nam znać, jeżeli podoba Ci się ta aktualizacja!

Look first / Then leap

Otwórz wykres