October 31, 2019
Dodaliśmy zmienne do alertów!

Z radością przedstawiamy najnowsze zmiany i ulepszenia alertów — teraz dostępne są wiadomości ze zmiennymi. Jako zmienne można użyć ceny, wartości wskaźników, czas i inne. Po uruchomieniu alertu wysyłane jest powiadomienie z aktualną wartością zmiennej. 

Aby uzyskać aktualną wartość zmiennej, należy użyć specjalnych symboli zastępczych, których lista jest pokazana poniżej. Należy je określić w oknie dialogowym tworzenia i edycji alertów, w tej części wiadomości, w której chcesz uzyskać odpowiednią wartość po uruchomieniu alertu.

Na przykład możesz utworzyć alert dla symbolu NASDAQ:AAPL i dołączyć następującą wiadomość:

{{exchange}}:{{ticker}}, Price = {{close}}, Volume = {{volume}}

Kiedy alert zostanie uruchomiony, zobaczysz wartości zmiennej zamiast pokazanych wcześniej symboli zastępczych.

Poniżej lista dostępnych symboli zastępczych:

1. {{ticker}} — ticker symbolu, (na przykład AAPL, BTCUSD).

2. {{exchange}} — giełda dla danego symbolu (np. NASDAQ, NYSE lub AMEX). Dane z opóźnieniem zawierają parametr DL lub DLY np. NYMEX_DL.

3. {{close}}, {{open}}, {{high}}, {{low}}, {{time}}, {{volume}} — wartości odpowiadające danym słupka, który aktywował alert. Alerty dotyczące wskaźników, narzędzi do rysowania i niekonwencjonalnych wykresów zależą od interwału, natomiast alerty cenowe są zawsze obliczane na wykresie 1-minutowym. {{time}} to czas słupka w strefie UTC w formacie yyyy-MM-ddTHH: mm: ssZ. Na przykład 2019-08-27T09: 56: 00Z. Wszystkie pozostałe wartości są w formacie dziesiętnym, ale z kropką zamiast przecinka (format amerykański), np. 1245.25.

4. {{timenow}} —  dokładny czas uruchomienia alertu. Jest sformatowany w ten sam sposób co czas słupka {{time}}. Czas jest dokładny co do sekundy niezależnie od wybranego interwału.

5. {{plot_0}}, {{plot_1}}, … {{plot_19}} — wartości odpowiadające serii danych wskaźnika wybranego do ustawienia alertu. Seria składa się z danych widocznych na wykresie. Na przykład wbudowany wskaźnik Wolumen ma dwie serie – Wolumen i Średni wolumen. Możesz utworzyć alert w oparciu o ten wskaźnik i napisać w wiadomości: 

Volume: {{plot_0}}, Volume average: {{plot_1}}

Gdy alert zostanie uruchomiony, zobaczysz odpowiednie wartości.

Uwaga: funkcje plot są numerowane od zera. 

Te same zasady dotyczą skryptów napisanych w Pine. Serie są liczone zgodnie z kolejnością wywołania w kodzie. Lista funkcji, których serie można użyć w powiadomieniach:

  • plot;
  • plotshape;
  • plotchar;
  • plotarrow;
  • plotbar;
  • plotcandle.

Jeżeli argument series tych funkcji zawiera wartość logiczną, w wiadomości powiadomienia zostanie podana wartość 0 lub 1. Należy pamiętać, że niektóre funkcje — plotcandle and plotbar — mają po 4 serie i każda z nich zostanie uwzględniona w mechanizmie numeracji.

Ta metoda pobierania wartości nie zawsze jest wygodna. Dla ułatwienia dodaliśmy obsługę wywoływania funkcji plot po nazwie. Żeby to zrobić, użyj symbolu zastępczego:

{{plot("Name")}}

Gdzie Name jest nazwą serii.

W przypadku wskaźników wbudowanych obsługiwane są tylko nazwy używane w angielskiej wersji językowej. W przykładzie ze wskaźnikiem Wolumen, żeby uzyskać dostęp do serii korzystając z ich nazw, należy dołączyć do wiadomości następujący komunikat:

Volume: {{plot("Volume")}}, Volume average: {{plot("Volume MA")}}

Analogicznie w przypadku Pine Script, żeby uzyskać dostęp do serii, należy podać nazwę z argumentu tytułu odpowiedniej funkcji (dla wszystkich funkcji plot oprócz plotcandle i plotbar). Jeżeli nie masz dostępu do kodu, nazwę można zobaczyć w ustawieniach stylu.

Na przykład, żeby uzyskać dostęp do wartości tego skryptu:

//@version=4
study("My script")
plot(close, title="series")

Dołącz ten komunikat do wiadomości alertu: 

{{plot("series")}}

Ta sama nazwa jest wyświetlana w ustawieniach skryptu.

Jeżeli używasz kilku wskaźników w jednym alercie, możesz odwołać się do wartości tylko pierwszego z nich — tego wskazanego na pierwszej liście rozwijanej. Zobacz poniższy przykład.

W tym przypadku możesz się odwołać tylko do wartości MA. Żeby uzyskać dostęp do wartości skryptu „My script”, należy go wybrać na pierwszej liście rozwijanej.

Możesz także określić nowe symbole zastępcze w argumencie wiadomości funkcji alertcondition. Na przykład:

//@version=4
study("My script")
alertcondition(close>open, message="price {{ticker}} = {{close}}")

Komunikat z argumentu jest automatycznie wciągany do okna komunikatu w oknie dialogowym tworzenia alertu.
Gdy alert zostanie utworzony z warunkiem pochodzącym z funkcji alertcondition, zamiana wartości będzie miała zastosowanie tylko dla skryptów v4 i wyższych.

Wartości uzyskane z aktywowanych alertów można wykorzystać razem z webhookami, wysyłając zmienne zawarte w wiadomości na pożądany adres. Otwiera to jeszcze więcej możliwości dla tych, którzy często używają alertów.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres