October 23, 2018

Cùng trải nghiệm tính năng mới cập nhật của chúng tôi – Thanh Giá trị Thay đổi

Thay đổi của giá không phải lúc nào cũng dễ dàng để theo dõi, đặc biệt là khi thị trường có nhiều biến động. Chúng tôi muốn giúp bạn dễ dàng theo dõi những thay đổi đó và thêm tùy chọn để hiển thị các giá trị thay đổi trong thanh. Giá trị này cho thấy sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của thanh hiện tại.

Đây là phương pháp tính toán:

  • Giá trị tuyệt đối  (làm tròn đến cùng một chữ số thập phân được hiển thị trên trục giá)

 Thay đổi = Giá đóng cửa – Giá đóng cửa trước đó

  • Phần trăm thay đổi (làm tròn đến số thập phân thứ 2)

% thay đổi = ((Giá đóng cửa – Giá đóng cửa trước đó)/Giá đóng cửa trước đó) * 100

Bạn có thể tắt tính năng này trong tùy chỉnh biểu đồ của mình:

tv1