July 11, 2019

Thanh phát lại đã được hỗ trợ chuyển đổi khung thời gian khi đang chạy

Chúng tôi rất vui được thông báo một cải tiến thường xuyên Bar Replay – giờ đây nó được hỗ trợ chuyển đổi khung thời gian một cách nhanh chóng. Nếu bạn chuyển đổi khung thời gian trong khi đang chạy trình phát lại, bạn có thể tiếp tục bật các thanh, trái ngược với việc phải bắt đầu lại. Tính năng mới này đã được cập nhật cho tất cả mọi người – chỉ cần vào chế độ phát lại thanh để dùng thử. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về trình phát lại của chúng tôi tại blog post này.