September 17, 2020
Tạo đầu vào màu trong Pine

Loại đầu vào mới input.color cho input() cho phép người lập trình cung cấp cho người dùng tập lệnh với lựa chọn màu sắc thông qua tab Cài đặt / Đầu vào của tập lệnh được sử dụng thông qua giao diện người dùng TradingView.

Xem trong ví dụ dưới đây, input.color được sử dụng như thế nào với lựa chọn nhãn mầu:

//@version=4
study("Input color example", overlay=true)
color c_up = input(color.green, "Color Up", type = input.color)
color c_down = input(color.red, "Color Down", type = input.color)
l = label.new(bar_index, na)
if close >= open
  label.set_text(l, "green")
  label.set_color(l, c_up)
  label.set_yloc(l, yloc.belowbar)
  label.set_style(l, label.style_labelup)
else
  label.set_text(l, "red")
  label.set_color(l, c_down)
  label.set_yloc(l, yloc.abovebar)
  label.set_style(l, label.style_labeldown)

Giá trị mặc định cho đầu vào màu có thể là bất kỳ màu nào từ bảng mầu tiêu chuẩn, hoặc bạn muốn tự tạo của riêng mình: sử dụng color.new(color.green, 50) or #F0000080. Người dùng tập lệnh của bạn cũng có thể chọn bất kỳ sự kết hợp màu sắc / độ trong suốt nào thông qua tiện ích màu.

Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ hữu ích cho bạn. Vui lòng tiếp tục gửi đến chúng tôi các đề nghị, gợi ý cải tiến. Chúng tôi sẽ xây dựng TradingView cho bạn và mong muốn được lắng nghe các bạn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ