November 16, 2020
Các thông số mới để quản lý số lượng bản vẽ

Chúng tôi vui mừng thông báo chúng tôi đã tăng lên số lượng tối đa cho các đường, nhãn của bản vẽ trong các chỉ báo được viết bằng Pine lên đến 500. Vì các bản vẽ sẽ làm nặng tài nguyên của server, nên mặc định các nền tảng cho giới hạn nó là khoảng 50.

Nhưng chúng tôi đã thay đổi. Toán tử max_lines_count và max_labels_count được thêm vào các chức năng nghiên cứu và chiến lược, cho phép bạn đặt số lượng đối tượng tối đa để vẽ trên biểu đồ, từ 1 đến 500.

Ví dụ:

//@version=4
study("My Script", overlay=true, max_labels_count=100)
label.new(bar_index, high)

Xin lưu ý rằng nếu các tham số không được xác định, giới hạn của các đối tượng vẽ sẽ không thay đổi là khoảng 50.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ