September 25, 2018

Lựa chọn nhiều đối tượng trên Biểu đồ

Chúng tôi xin vui mừng thông báo, một tính năng đã được chờ đợi trong một thời gian dài – Lựa chọn Nhiều Đối Tượng!

Giả sử bạn đang xuất bản một phân tích hết sức phức tạp với rất nhiều đối tượng trong biểu đồ. Bạn muốn di chuyển chúng trên biểu đồ tới một điểm khác trên biểu đồ nhưng không làm được. Và hiện nay thì bạn thậm chí không cần phải di chuyển từng đối tượng một. Bạn đã có thể di chuyển tất cả các đối tượng bạn chọn cùng một lúc.

  • Giữ Ctrl (Windows và Linux) hoặc ⌘ (Mac)
  • Di chuyển trỏ chuột, trong khi ấn và giữ chuột trái để chọn khu vực có đối tượng.

Lúc này bạn đã lựa chọn những đối tượng đó, bạn có thể thay đổi bất cứ vị trí nào và nó sẽ áp dụng tới tất cả đối tượng bạn chọn – di chuyển chúng bằng cách kéo và thả, ẩn, block, xóa bỏ hoặc thậm chí thay đổi thứ tự của các đối tượng đó.

Spread the love