September 21, 2018

Chỉ mục trong Thước đo – Công cụ mới để so sánh các thay đổi

Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn làm thế nào để có thể so sánh những mã không thể so sánh sử dụng thang giá mới – Chỉ mục lên đến 100.

Cùng nghiên cứu tình huống sau đây – chúng ta cần so sánh giá trị thay đổi của hai hoặc nhiều mã trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ, chúng ta sẽ so sánh DJI và APX, thêm chúng vào biểu đồ và cho chúng cùng một khung giá. Chúng ta có thể thấy điều gì?

Chúng ta thấy hai đường tách nhau và không thể so sánh được. Nhưng bạn thử đoán xem? Chúng ta hiện nay có thể so sánh chúng được rồi! Chỉ cẩn bật chế độ Indexed 100 trong menu cài đặt của thang đo.

…và bạn sẽ có biểu đồ để có thể so sánh giá trị thay đổi của chúng.

Nó hoạt động như thế nào?

Như một cơ sở để so sánh, lấy giá trị đầu tiên trên biểu đồ và đặt nó thành 100 cho tất cả các mã giao dịch mà bạn muốn đem ra so sánh. Để tính toán các giá trị tiếp sau, chúng tôi sử dụng phần trăm thay đổi của mỗi mã tương ứng với giá trị đầu tiên là 100. 

Chính vì thế chúng tôi có thể so sánh được sự thay đổi về giá cảu các mã được giao dịch mặc dù chúng có sự khác biệt hoàn toàn về giá và mức biến động khác nhau.