October 31, 2019
Giới thiệu các biến mới trong phần cảnh báo

Chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn sự thay đổi mới nhất liên quan đến cảnh báo — chúng tôi đã hỗ trợ tin nhắn với các biến trong đó. Bạn có thể xem cập nhật mới nhất thay đổi khi một cảnh báo được kích hoạt và gửi thông báo đến cho bạn. 

Các vị trí cụ thể cho các biến khác nhau sẽ phải được sử dụng để các giá trị được trả về đúng. Xem danh sách bên dưới. Chúng được chỉ định trong hộp thoại, tại đây cảnh báo được tạo và sửa đổi, trong phần thông báo mà bạn muốn nhận giá trị tương ứng khi cảnh báo được kích hoạt.

Ví dụ, bạn có thể tạo cảnh báo cho NASDAQ:AAPL và bao gồm điều này trong tin nhắn:

{{exchange}}:{{ticker}}, Price = {{close}}, Volume = {{volume}}

Khi cảnh báo được kích hoạt bạn sẽ nhìn thấy các giá trị thay vì các thông báo được hiển thị trước đây.

Dưới đây là danh sách của biến placeholders.

1. {{ticker}} — quay trở lại ticker (ví dụ như AAPL hoặc BTCUSD).

2. {{exchange}} — sàn giao dịch của mã (ví dụ như NASDAQ, NYSE hoặc AMEX). Các giá trị bị trì hoãn bao gồm DL hoặc DLY ví dụ NYMEX_DL.

3. {{close}}, {{open}}, {{high}}, {{low}}, {{time}}, {{volume}} — giá trị tương ứng trên thanh nơi cảnh báo được kích hoạt. Cảnh báo cho các chỉ báo, đối tượng vẽ và các loại biểu đồ phụ thuộc vào khung thời gian, trong khi cảnh báo về giá luôn được tính dựa trên khung thời gian 1 phút. {{time}} là thanh thời gian trong UTC theo định dạng yyyy-MM-ddTHH: mm: ssZ. Ví dụ, 2019-08-27T09: 56: 00Z. Các giá trị còn lại là số cố định. Ví dụ, 1245.25.

4. {{timenow}} —  Thời gian chính xác khi cảnh báo được kích hoạt. Được định dạng theo giống như thanh thời gian {{time}}. Nó chính xác đến giây bất kể khung thời gian đã chọn.

5. {{plot_0}}, {{plot_1}}, … {{plot_19}} — chuỗi tương ứng của một chỉ báo được sử dụng để đặt cảnh báo. Chuỗi chỉ báo là các giá trị mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ. Ví dụ: chỉ báo Giá trị tích hợp có hai chuỗi – Giá trị trung bình và Giá trị. Bạn có thể tạo một cảnh báo trên chỉ báo và bao gồm những điều sau đây trong một tin nhắn: 

Volume: {{plot_0}}, Volume average: {{plot_1}}

Thì bạn sẽ nhìn thấy tương ứng trong cảnh báo.

Lưu ý: các ô được đánh số bắt đầu từ 0. 

Các quy tắc tương tự áp dụng cho các kịch bản được viết bằng Pine. Sê-ri được tính dựa trên thứ tự gọi của chúng trong mã. Xem danh sách các chức năng dưới đây. Series có thể được sử dụng trong tin nhắn thông báo:

  • plot;
  • plotshape;
  • plotchar;
  • plotarrow;
  • plotbar;
  • plotcandle.

Nếu đối số chuỗi của các hàm đó chứa giá trị Boolean, 0 hoặc 1 sẽ được thay thế trong thông báo. Hãy nhớ rằng một số chức năng nhất định – plotcandle and plotbar – hiển thị mỗi 4 chuỗi và mỗi một trong số chúng sẽ được tính đến trong logic đánh số.

Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng thuận tiện. Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn, chúng tôi đã thêm hỗ trợ cho việc gọi các plot bằng tên. Để làm được việc này, sử dụng phần thay thế {{plot(“Name”)}}, tại đây thì Name chính là tên của series.

Đối với các chỉ báo tích hợp, các tên duy nhất được hỗ trợ là các tên được sử dụng trong phiên bản tiếng Anh. Trong ví dụ với chỉ báo Giá trị, để truy cập chuỗi bằng tên, bạn sẽ bao gồm thông tin sau trong thông báo:

Volume: {{plot(“Volume”)}}, Volume average: {{plot(“Volume MA”)}}

Tương tự như vậy, đối với Pine Script để truy cập vào thì bạn cần phải xác định tên của tiêu đề, phù hợp với chức năng tương ứng (hỗ trợ cho tất cả chức năng plot ngoại trừ plotcandle và plotbar), và ngôn ngữ sẽ không còn quan trọng. Nếu bạn không có quyền truy cập vào mã, thì bạn có thể nhìn thấy tên của nó trong phần cài đặt.

Ví dụ:

//@version=4
study("My script")
plot(close, title="series")

Bao gồm {{plot(“series”)}} trong tin nhắn cảnh báo.

Tên tương ứng cũng được hiển thị trong cài đặt:

Khi sử dụng một số chỉ báo trong một cảnh báo đơn, bạn có thể tham khảo các giá trị của chỉ báo đầu tiên – chỉ báo được liệt kê trong danh sách thả xuống. Xem ví dụ dưới đây:

Khi một cảnh báo bao gồm các cài đặt này, bạn chỉ có thể tham khảo các giá trị MA. Để truy cập các giá trị của tập lệnh “Tập lệnh của tôi”, bạn cần chọn nó trong danh sách thả xuống.

Bạn có thể chỉ định các placeholders mới trong tin nhắn. Ví dụ:

//@version=4
study("My script")
alertcondition(close>open, message="price {{ticker}} = {{close}}")

Tin nhắn từ đối số sẽ tự động được kéo vào cửa sổ tin nhắn trong hộp thoại tạo cảnh báo.
Xin lưu ý rằng khi tạo cảnh báo có điều kiện từ các cảnh báo chức năng thì giá trị sẽ luôn  chỉ hoạt động với mã nguồn v4 hoặc cao hơn.

Các giá trị từ các cảnh báo được kích hoạt có thể được sử dụng cùng với webhooks bằng cách gửi các giá trị biến từ một tin nhắn đến các địa chỉ bạn muốn. Điều này tạo thêm nhiều tính năng mới cho các bạn thích sử dụng cảnh báo.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ