pythoncoder999

$ALNY #ALNY looks interesting Buy at $140 ? Any thoughts?

NASDAQ:ALNY   Alnylam Pharmaceuticals, Inc
$simple $enough $fun

$ALNY #ALNY looks interesting Buy at $140 ? Any thoughts?

I have no position yet.
Comment: I still have no position ....