HOSE:CTG   VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
153 views
1
Ma co phieu CTG ; san HOSE; VietinBank
Gia hien tai 21 05 ; KLGD 3 63 trieu CP; Gia tri GD 76 69 ty

Khuyen nghi dau tu Vung gia du bao
Trang thai van dong hien tai cua CTG la Tang gia keo dai;ky vong duy tri duoc xu huong tang trong ngan han ; vung van dong gia hien tai la An toan; va thanh khoan dang co chieu huong Tang;can nhac co the thuc hien MUA Ky vong gia muc tieu uoc tinh la 21 7 3 09 ; khang cu manh tai muc gia 23 45 11 4 doi voi kich ban tich cuc va gia uoc tinh 19 9 5 46 ; ho tro manh tai muc gia 17 7 15 91 neu co su dieu chinh

Thanh khoan
Quan sat yeu to thanh khoan CTG co gia tri thanh khoan binh quan 10 phien dat 54 04 ty dong; thanh khoan tuong doi cao; va thanh khoan hien tai dang Tang

Cac muc Ho tro Khang cu
Khang cu gan nhat cua CTG la 21 7 ; co muc khang cu ke tiep tai 23 45 ;muc ho tro gan nhat co phieu co the dat quanh moc 19 9 ; can nhac muc ho tro manh tai 17 7 Vung gia thap xem xet thuc hien mua lai nha dau tu co the can nhac tai 19 89

Cac danh gia tu Mo hinh
Theo ket qua tu mo hinh tin hieu mua ban hien da xuat hien tin hieu mua doi voi co phieu CTG Danh gia cua mo hinh ve xu huong gia cua co co phieu qua cac ky la Ngan han Tang ; Trung han Tang ; Dai han Tang Co phieu hien dang van dong trong mot vung gia tuong doi An toan
Co phieu Khong co rui ro thanh toan T 2 khong han che cac hoat dong Mua moi

Nhan dinh chung
Co phieu CTG duy tri xu huong tang gia keo dai va ky vong thiet lap cac muc khang cu moi