AMEX:SPY   SPDR S&P 500
51 0 1
PONZ

Related Ideas

nobullshytrader0