Crypto-Jesus

TDI- RSI+DIV+BB by MARIE BABO ft. Crypto JeSus

TDI- RSI+DIV+BB by MARIE BABO ft . Crypto JeSus

EN//

The indicator has built-in RSI , Moving average, divergence tracker (classic and hidden), bollinger bands


1) RSI Period
A) Fast MA on RSI - red
B) Slow MA on RSI - green (classic RSI curve)

2) Bollinger bands (serves as dynamic support and resistance )
A) Volatility walls - blue
B) MA - yellow (moving average)

3) Divergence tracker (bull/bear)
A) classic - reversal trend
B) hidden - trend continuation


Trading strategy via TDI

1) Look for an RSI curve (green) that breaks either the overbought / oversold areas or the bollinger band
Note: BB takes precedence, but often breaks occur at the same time

2) Wait until the RSI line (green) crosses the signal line (red) before entering. Or based on divergences (classical)

3) You should take a profit when the RSI curve back crosses the signal line.
Or, when the RSI line crosses the center Bollinger line (yellow)
Or after reaching the opposite bollinger wall.


Additional info:
If the curve gets out of the bollinger walls and stays there, it means a strong continuation of the trend (up / down). A suitable entrance is therefore only after returning to the bollinger walls.CZ//
Indikátor v sobě má zabudované RSI , Moving average , divergence tracker (klasické i skryté), bollinger bands


1) RSI Period
A) Fast MA on RSI - červená
B) Slow MA on RSI - zelená (klasická RSI křivka)

2) Bollinger bands (slouží jako dynamický support a resistence)
A) Stěny volatility - modré
B) MA - žlutá (klouzavý průměr)

3) Divergence tracker
A) klasické - trend reversal
B) skryté - trend continuation


Trading strategie via TDI

1) Hledejte křivku RSI (zelená), která rozbije buď překoupené / přeprodané oblasti, nebo pás bollingerů
Poznámka: BB má přednost, ale často k breakum dochází současně

2) Před vstupem počkejte, až linka RSI (zelená) překročí signální linku (červená). Nebo na základě divergencí (klasických)

3) Měli byste brát profit, když křivka RSI zpět překročí signální linku.
Nebo, když čára RSI překročí středovou Bollingerovu čáru (žlutá)
Nebo po dosažení protilehlé bollingerové stěny.


Doplňující info:
Pokud se křivka dostane z bollingerových stěn ven a setrvává tam, znamená to silné pokračování trendu (up/down). Vhodný vstup je tedy, až po navrácení do bollinger stěn.


Open-source script

In true TradingView spirit, the author of this script has published it open-source, so traders can understand and verify it. Cheers to the author! You may use it for free, but reuse of this code in a publication is governed by House Rules. You can favorite it to use it on a chart.

Want to use this script on a chart?

Comments

how do you tie alerts to the bullish and bearish labels?
+1 Reply
Great indcator, thnak you for making and sharing it. Just one question, at the moment it waits for 5 candles to plot the divergence. Is it possible to create a version that shows possible divergence after 1 candle?
Reply
Love it.
Reply
hello ,Will this be repainted?
Reply