September 25, 2019
!CVS כעת תוכל לייצא&להוריד נתונים לקובץ

.CSV  כעת ניתן לשמור נתוני גרפים (כולל סימולים ואינדיקטורים) בקובץ
לאחר מכן ניתן לייבא אותו למיקרוסופט אקסל או לאפליקציות אחרות לצורך ניתוח נוסף, אם זה מה שאתה נוהג לעשות

:כדי להוריד את הנתונים בחר ייצא נתוני גרף … מהתפריט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:בחר בגרף ולחץ על ייצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הייצוא נעשה זמין ברגע שנתוני הגרף נטענים. גלול שמאלה כדי להוסיף נתונים נוספים לגרף, או גרור את ציר האיקס ואז הורד. תכונה זו זמינה בתוכניות פרו+ ופרימיום
.ייצוא נתונים ל- גוגל דוקס יגיע בהמשך, המשך להתעדכן

!תודה שהיית עם טריידינגויו וחזור אלינו עם כל הצעה

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף