September 9, 2020
Một số hàm Pine hiện hỗ trợ đối số độ dài động

Những người lập trình Pine có thể sử dụng các đối số với tính năng như sau:

alma()
change()
highest()
highestbars()
linreg()
lowest()
lowestbars()
mom()
sma()
sum()
vwma()
wma()

Độ dài chuỗi sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc tạo các chỉ báo Pine thích ứng bằng cách sử dụng các tính toán dựa trên các chu kỳ thay đổi. Ví dụ: xem ở đây, cách chúng tôi sử dụng độ biến động để rút ngắn hoặc kéo dài khoảng thời gian ALMA trên đường dày và so sánh nó với ALMA tĩnh được hiển thị với đường mỏng:

//@version=4
study("Adaptive ALMA", "AALMA", true)
i_minLen    = input(10, minval = 1)
i_maxLen    = input(60, minval = 1)
i_adaptPct  = input(3., minval = 0, maxval = 100) / 100.0

startingLen = avg(i_minLen, i_maxLen)
var float dynamicLen = startingLen
highVolatility = atr(10) > atr(40)
if highVolatility
    dynamicLen := max(i_minLen, dynamicLen * (1 - i_adaptPct))
else
    dynamicLen := min(i_maxLen, dynamicLen * (1 + i_adaptPct))
dynamicAlma = alma(close, int(dynamicLen),  0.85, 6)
staticAlma  = alma(close, int(startingLen), 0.85, 6)

maColor(_ma) => close > _ma ? highVolatility ? #40FF00ff : #40FF0060 : highVolatility ? #FF0080ff : #FF008060
plot(dynamicAlma, "Dynamic Alma", maColor(dynamicAlma), 3)
plot(staticAlma,  "Static Alma",  maColor(staticAlma),  1)
// Follow the calculated Length in the Data Window.
plotchar(dynamicLen, "dynamicLength", "")

Mặc dù có thể hữu ích khi sử dụng float để tính toán độ dài động, nhưng hãy nhớ chuyển chúng thành “int” trước khi sử dụng trong các lệnh gọi hàm, như trong ví dụ. Cũng nên nhớ rằng, như thường lệ, các hàm này yêu cầu đánh giá trên mọi thanh, do đó, nên được sử dụng bên ngoài vòng lặp `for` và các khối` if` không được thực thi trên mọi thanh.

Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ hữu ích cho bạn. Vui lòng tiếp tục gửi đến chúng tôi các ý kiến, phản hồi của bạn để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. 

The fastest way to follow markets

Launch Chart