December 29, 2020
Forex.com טריילינג סטופ ב  

 .TradingView – ב Forex.com כעת תוכל לבצע פקודות טריילינג סטופ ב

כדי להשתמש בטריילינג סטופ, פתח את לוח הפקודות ולחץ על סטופ לוס. טריילינג סטופ זמינה כעת בתפריט
.הנפתח

.אתה יכול להגדיר את ערכו בפיפס, במחיר מוחלט, באחוזים ובכסף שאתה מוכן להסתכן בו

.כמו כל הוראת סוגריים אחרת, ניתן לערוך את טריילינג סטופ בלוח הפקודות או על ידי גרירה לגרף

.ניתן גם לשנות את סוג ההוראה מסטופ לוס לטריילינג סטופ ולהיפך, עבור הוראה / פוזיציה פתוחה

.תוכל ללמוד עוד על פקודות טריילינג סטופ כאן

 !TradingView אנחנו אוהבים לקבל את ההערות וההצעות שלך, אז תמשיכו לשלוח. תודה שבחרת ב

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף