February 4, 2021
Nhiều chức năng được hỗ trợ thê cho Pine với đối số độ dài động

Trong tháng chín, một số tính năng Pine bắt đầu hỗ trợ các giá trị động làm đối số độ dài của chúng. Và hiện tại chúng tôi đã mở rộng danh sách này hơn nữa. Các hàm sau cũng có thể được sử dụng với độ dài được tính toán động:

bb()
bbw()
cci()
cmo()
cog()
correlation()
dev()
falling()
mfi()
percentile_linear_interpolation()
percentile_nearest_rank()
percentrank()
rising()
roc()
stdev()
stoch()
variance()
wpr()

Chuyển chuỗi làm đối số độ dài giúp dễ dàng tạo các chỉ báo Pine thích ứng sử dụng các phép tính dựa trên các chu kỳ biến đổi. Ví dụ, đoạn mã sau sử dụng stdev() để tính toán Standard Deviation cho chỉ báo VWAP. Độ dài của biểu thức stdev() tăng lên 1 với mỗi thanh cho đến khi chu kỳ của VWAP được đặt lại:

//@version=4
study(title="VWAP", shorttitle="VWAP", overlay=true)
src = input(title = "Source", type = input.source, defval = hlc3)
t = time("D")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = src * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapValue = sumSrc / sumVol
var barsSinceStart = 0
if start
    barsSinceStart := 0
barsSinceStart := barsSinceStart + 1
stdevLen = bar_index == 0 ? 3000 : barsSinceStart // max_bars_back workaround
vwapStdev = stdev(vwapValue, stdevLen)
plot(vwapValue, title="VWAP", color=color.blue)
upperBand = plot(vwapValue+vwapStdev, title="Upper Band", color=color.green)
lowerBand = plot(vwapValue-vwapStdev, title="Lower Band", color=color.green)
upperBand2 = plot(vwapValue+vwapStdev*2, title="Upper Band 2", color=color.yellow)
lowerBand2 = plot(vwapValue-vwapStdev*2, title="Lower Band 2", color=color.yellow)
fill(upperBand2, lowerBand2, color=color.yellow, transp=95)

Hãy nhớ rằng các hàm này yêu cầu đánh giá trên mọi thanh, vì vậy chúng nên được sử dụng bên ngoài vòng lặp `for` hoặc các khối` if` không được thực thi trên mọi thanh. Ngoài ra, việc chuyển một chuỗi làm độ dài cho một hàm tích hợp đôi khi có thể gây ra lỗi `Pine không thể xác định độ dài tham chiếu của một chuỗi`. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn trong Trung tâm Trợ giúp.

Đọc thêm về tất cả các cập nhật về Pine trong Hướng Dẫn Sử Dụng Release Notes.

Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ làm bạn thấy hữu ích. Vui lòng tiếp tục gửi đến cho chúng tôi các phản hồi, và gợi ý để hoàn thiện nhiều hơn nữa.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ