May 22, 2020
Hỗ trợ dữ liệu Tuple cho chức năng bảo mật trong Pine Script

Chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn một số cập nhật mới cho tính năng bảo mật trong Pine script. Bạn có thể chỉ định không chỉ dữ liệu chuỗi, mà còn dữ liệu Tuple cho tham số biểu thức.

Tuple là một chuỗi các giá trị không thể thay đổi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dữ liệu tuple ở đây.

Dưới đây là ví dụ:

//@version=4

study("My Script")

f() => [open, high]

[o, h] = security(syminfo.tickerid, "D", f())

[l, c] = security(syminfo.tickerid, "D", [low, close])

plot((o + h + l + c) / 4)

Hình ảnh dưới đây là thể hiện cho câu lệnh ở trên:

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ