January 31, 2020
הבנת דוח בוחן האסטרטגיה החדש

אנו יודעים כמה חשוב שיהיו לך הכלים הטובים ביותר לבקטסטינג. לכן אנו ממשיכים לעדכן את
.בוחן האסטרטגיה ולהתייחס למשוב שלך
.היום ערכנו מספר עדכונים לדוח בוחן האסטרטגיה כך שיהיה קל יותר להבין

.כדי לראות את העדכונים לדוח בוחן האסטרטגיה, מצא תחילה את הלשונית שבה כתוב רשימת עסקאות
:בחלק זה הוספנו מספר טורים חדשים ויצרנו הבחנה ברורה בין רווח ל-רווח מצטבר

:הבה נבדוק במהירות מה המשמעות של כל חלק

.רווח (1) – זה מראה את הרווח לעיסקה ואת אחוז הרווח או ההפסד של אותה עיסקה
רווח מצטבר (2) – זה מציג את סך הרווחים או ההפסדים של האסטרטגיה לאחר סגירת העיסקה ואחוז הרווח
.או ההפסד של האסטרטגיה לאורך זמן
.רווחיות (3) – זה מראה את הרווח המרבי האפשרי של העיסקה על פי האסטרטגיה, כמו גם את אחוז הרווח המרבי
נסיגה (4) – זה מראה את ההפסד המרבי האפשרי של העיסקה על פי האסטרטגיה כמו גם את אחוז
.ההפסד המרבי

.אנו מקווים כי עדכון זה לדוח בוחני האסטרטגיה יעזור לך ברעיונות שלך ובצרכים לבקטסטינג
!אנא המשך לשלוח את המשוב שלך. אנחנו תמיד מקשיבים ובונים בשבילכם

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף