(MACD) ZBIEŻNOŚĆ/ROZBIEŻNOŚĆ ŚREDNICH RUCHOMYCH

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • Polski • Русский

DEFINICJA

MACD jest niezwykle popularnym wskaźnikiem używanym w analizie technicznej. MACD może być stosowany w celu zidentyfikowania aspektów ogólnego trendu dla wybranych papierów wartościowych. Do głównych cech trendu należą impet oraz kierunek i czas trwania trendu. Tym, co czyni MACD tak wartościowym narzędziem jest fakt, że w istocie jest połączeniem dwóch różnych typów wskaźników. Po pierwsze, analiza MACD wykorzystuje dwie średnie ruchome o różnych okresach (które są wskaźnikami opóźnionymi) do identyfikacji kierunku oraz czasu trwania trendu. Następnie w analizie wylicza się różnicę pomiędzy linią tych dwóch średnich kroczących (linia MACD), a linią EMA tych dwóch średnich (linia sygnału) oraz opisuje się tę różnicę za pomocą histogramu, który oscyluje wokół linii zero. Histogram znajduje zastosowanie w określaniu impetu danego papieru wartościowego.HISTORIA

Proces kształtowania się wskaźnika MACD można podzielić na dwa etapy.

 1. W roku 1970 Gerald Appel opracował linię MACD.
 2. W roku 1986 Thomas Aspray dodaje do MACD Appela histogram.

Wkład Appela umożliwił przewidywanie potencjalnych przecięć linii MACD (a więc zredukować opóźnienie), które mają fundamentalne znaczenie dla tego wskaźnika.

SPOSÓB WYLICZANIA WSKAŹNIKA

Linia MACD: (12-sto dniowa EMA - 26-cio dniowa EMA) 

Linia sygnału: 9-cio dniowa EMA [https://www.tradingview.com/chart/macd/ linii MACD]

Histogram MACD: linia MACD - linia sygnału


BUDOWA WSKAŹNIKA


Aby w pełni zrozumieć istotę wskaźnika MACD, niezbędne jest uprzednie przyjrzenie się jego komponentom.

Trzy główne komponenty

 1. Linia MACD

Linia MACD

 1. Linia MACD powstaje w wyniku odjęcia krótkoterminowej EMA od długoterminowej EMA.
 1. Dobór okresów dla średnich leży w gestii użytkownika, ale najczęściej stosuje się okresy 26-cio dniowy w przypadku długoterminowej EMA i 12-sto dniowy dla krótkoterminowej EMA.
 1. Linia sygnału
 1. Linia sygnału to EMA linii MACD opisanej powyżej.
 1. Do użytkownika należy wybór okresu EMA linii sygnału, aczkolwiek najczęściej stosowany jest okres 9-cio dniowy.
 1. Histogram MACD
 1. Różnica pomiędzy linią MACD a linią sygnału zmienia się wraz z czasem. Histogram MACD obrazuje te zmiany i przedstawia je graficznie w formie czytelnego histogramu. Wartości różnicy pomiędzy tymi dwiema liniami oscylują wokół linii zero.
 1. Gdy wartości histogramu MACD przebiegają powyżej linii zero, mamy do czynienia z pozytywnym MACD, natomiast gdy wartości przebiegają poniżej linii zera, mówimy o negatywnym MACD.


Ogólna interpretacja MACD wskazuje, że gdy MACD ma charakter pozytywny oraz wartości histogramu rosną, mamy do czynienia ze wzrostem impetu zwyżkowego (wzmocnienie trendu). Gdy MACD jest negatywny oraz wartości histogramu maleją, mamy do czynienia ze wzrostem impetu spadkowego (osłabienie trendu).


NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ (SYGNAŁY)

Typowy wskaźnik MACD jest dobrym narzędziem do identyfikacji trzech rodzajów sygnałów podstawowych: przecięcia linii sygnału, przecięcia linii zero oraz dywergencji.


PRZECIĘCIE LINII SYGNAŁU

Przecięcie linii sygnału jest najczęściej generowanym sygnałem MACD. Należy mieć na uwadze, że przecięcie to jest w istocie wskaźnikiem opartym na innym wskaźniku. Ponieważ linia sygnału jest wyliczana na podstawie średniej ruchomej linii MACD, jest ona opóźniona w stosunku do linii MACD. Dlatego też przecięcie linii sygnału przez linię MACD od góry bądź od dołu może oznaczać potencjalny silny ruch ceny.

Siła tego ruchu jest tym, co determinuje czas trwania przecięcia linii sygnału. Zrozumienie i poprawna analiza siły ruchu oraz zdolność rozpoznawania fałszywych sygnałów to umiejętności, które przychodzą wraz z doświadczeniem.

Pierwszy typ sygnału to przecięcie linii sygnału zapowiadające trend wzrostowy. Sygnał taki generowany jest w momencie przecięcia linii sygnału przez linię MACD od góry.
Drugi typ sygnału to przecięcie linii sygnału zapowiadające trend spadkowy. Sygnał taki generowany jest w momencie przecięcia linii sygnału przez linię MACD od dołu.

PRZECIĘCIE LINII ZERO

Przecięcie linii zero ma w założeniu interpretację podobną do przecięcia linii sygnału z tą różnicą, że sygnał przecięcia linii zero dotyczy przecięcia linii zero przez linię MACD, przyjmując tym samym charakter pozytywny (wartości powyżej 0) lub negatywny (wartości poniżej 0).

Pierwszy typ sygnału przecięcia linii zero to przecięcie linii zero zapowiadające trend wzrostowy. Sygnał taki generowany jest w momencie przecięcia linii sygnału przez linię MACD od góry - wskaźnik z negatywnego przechodzi w pozytywny.


Drugi typ sygnału przecięcia linii zero to przecięcie linii zero zapowiadający trend spadkowy. Sygnał taki generowany jest w momencie przecięcia linii sygnału przez linię MACD od dołu - wskaźnik z pozytywnego przechodzi w negatywny.


DYWERGENCJA

dywergencja to kolejny sygnał generowany przez MACD. Z dywergencją mamy do czynienia, gdy wskazania MACD i aktualna cena nie są ze sobą zgodne.

Dla przykładu dywergencja pozytywna/rynku "byka" ma miejsce wtedy, gdy cena spada (osiąga coraz to nowe dołki), a MACD wykazuje wzrosty ceny. Ruch ceny może świadczyć o utrzymywaniu się obecnego trendu, choć zmiany impetu wykazywane przez MACD mogą prognozować znaczące odwrócenie trendu.


Z dywergencją negatywną/rynku "niedźwiedzia" sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie - ma ona miejsce, gdy cena osiąga kolejne szczyty, natomiast MACD wykazuje spadki ceny.


PODSUMOWANIE

Tym, co czyni MACD tak wartościowym narzędziem analizy technicznej jest fakt, iż wskaźnik ten łączy ze sobą dwa różne typy wskaźników. Pomocny on jest nie tylko w potwierdzaniu trendu, ale także w mierzeniu impetu. Wskaźnik ten składa się z dwóch osobnych wskaźników opóźnionych oraz elementu opisującego impet, który jest bardziej wyczulony na zmiany na rynku. Wszechstronność tego wskaźnika była i jest przyczyną dużej jego popularności wśród traderów i analityków rynków finansowych.

Wskaźnik MACD, pomimo jego prostoty, należy stosować z ostrożnością, podobnie zresztą jak każdy inny wskaźnik. MACD niekoniecznie sprawdza się najlepiej w niektórych analizach, choć stosowanie go w tych sytuacjach może być dla traderów kuszące, jak np. stosowanie MACD do identyfikowania/wyznaczania poziomów wykupienia lub wyprzedania rynku. Nie jest to najlepszy pomysł - należy pamiętać, że MACD nie jest wskaźnikiem ograniczonym zasięgiem (nie posiada dolnej ani górnej granicy wahań), dlatego też pozytywna lub negatywna analiza jednego instrumentu niekoniecznie musi przekładać się na analizę innego instrumentu.


Po poświęceniu odpowiedniej ilości czasu i zdobyciu doświadczenia każdy, kto zamierza zająć się analizą wykresów, będzie w stanie skutecznie wykorzystać MACD.


ZASTOSOWANIE NA PLATFORMIE TRADINGVIEW

 1. Udaj się na stronę https://www.tradingview.com/
 2. Na stronie wybierz odpowiedni symbol i kliknij na ikonę "Rysuj Wykres".
 1. Na Pasku Narzędzi u góry wykresu zaznacz zakładkę "Wskaźniki" i wybierz wskaźnik, który chcesz dodać do wykresu.
 1. Aby zmienić ustawienia wskaźnika musisz wybrać odpowiednie opcje z Okna Formatowania.
 1. Okno Formatowania dostępne jest poprzez kliknięcie na niebieską ikonę "Formatowanie", zlokalizowaną w Nagłówku Wykresu obok nazwy wskaźnika lub poprzez kliknięcie bezpośrednio na wskaźniku i wybranie opcji "Formatowanie".'"


DANE WEJŚCIOWE

MACDInputs.PNG

Zakres linii szybszej

Okres dla krótkoterminowej EMA. Wartość domyślna to 12 dni.

Zakres linii wolniejszej

Okres dla długoterminowej EMA. Wartość domyślna to 26 dni.


Źródło

Określa które dane ze słupków zastosowane będą w obliczeniach. Wartość domyślna to cena zamknięcia.

Wygładzanie sygnału

Okres dla EMA linii MACD, czyli linii sygnału. Wartość domyślna to 9 dni.

Prosta średnia ruchoma (oscylator)

Prosta średnia ruchoma (linia sygnału)

STYL

MACDStyle.PNG

Histogram

Umożliwia włączenie widoku Histogramu oraz linii ceny pokazującej aktualną wartość Histogramu. Umożliwia wybór koloru, grubości linii oraz stylu Histogramu (wartość domyślna to "histogram").

MACD

Umożliwia włączenie widoku linii MACD oraz linii ceny pokazującej aktualną wartość linii MACD. Umożliwia wybór koloru, grubości linii oraz stylu linii sygnału (wartość domyślna to "linia").

SYGNAŁ

Umożliwia włączenie widoku linii sygnału oraz linii ceny pokazującej aktualną wartość linii sygnału. Umożliwia wybór koloru, grubości linii oraz stylu linii sygnału (wartość domyślna to "linia").

PRECYZJA

Ustawienie ilości miejsc dziesiętnych po zaokrągleniu. Im większa wartość, tym więcej miejsc dziesiętnych uwzględniać będzie wartość wskaźnika.

WŁAŚCIWOŚCI

MACDProperties.PNG

Ostatnia wartość na skali ceny

Pozwala włączyć widok wartości wskaźnika na osi pionowej.

Parametry nagłówka

Pozwala włączyć widok nazwy wskaźnika oraz jego ustawień w lewym górnym rogu wykresu.

Skalowanie

Skalowanie wskaźnika w prawo lub w lewo.