Wisedom
Long

Mylan Daily. Held TL retest

NASDAQ:MYL   MYLAN N V