Średnie kroczące

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • 日本語 • 한국어 • Polski • Русский

DEFINICJA

Średnia Krocząca (MA) to opóźniony (reaktywny) wskaźnik techniczny opisujący dynamikę ceny danego papieru wartościowego, który służy do wyznaczania średniej ceny z określonego okresu czasowego. Średnia Krocząca jest dobrym narzędziem do badania impetu ceny, potwierdzania trendów oraz definiowania poziomów wsparcia i oporu. Średnia Krocząca ma za zadanie odfiltrować "szum" z danych otrzymanych na wykresie. "Szum" definiuje się tutaj jako fluktuacje zarówno ceny, jak i wolumenu. Ponieważ Średnia Krocząca jest wskaźnikiem opóźnionym i w związku z tym informuje o zdarzeniach, które miały miejsce na rynku (reaktywność), nie stosuje się tego narzędzia w celu przewidywania przyszłych ruchów rynku, lecz jako wskaźnik służący do interpretacji, analizy i potwierdzenia trendu. Średnie Kroczące stanowią podstawę wielu innych popularnych narzędzi stosowanych w analizie technicznej, takich jak Wstęgi Bollingera czy MACD. Istnieje kilka różnych typów Średnich Kroczących, ale u podstaw każdej z nich leży ta sama zasada, której stanowią wariację. Najbardziej znane to prosta Średnia Krocząca (SMA), wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) i ważona Średnia Krocząca (WMA).


RODZAJE ŚREDNICH KROCZĄCYCH

Średnie kroczące obrazują średnią cenę instrumentu finansowego w określonym przedziale czasowym. Należy pamiętać, że istnieje wiele różnych rodzajów średnich kroczących, zazwyczaj różniących się metodą ważenia oraz stopniem istotności przypisywanym poszczególnych okresom (punktom).

Prosta Średnia Krocząca (SMA)

Prosta Średnia Krocząca to nieważona średnia krocząca. Oznacza to, że każdy dzień (okres) w zbiorze punktów danych (okresów i odnotowanych cen) ma takie samo znaczenie i przypisuje mu się wagę identyczną jak w przypadku pozostałych punktów. Po zakończeniu każdego okresu najstarszy punkt danych zostaje pominięty, a jego miejsce zajmuje punkt najnowszy.

METODA LICZENIA

Sposób liczenia prostej średniej kroczącej na przykładzie 3-okresowej SMA (1 okres = 1 dzień)

Suma wartości z poszczególnych okresów / liczba okresów

Ceny zamknięcia użyte w obliczeniach: 5, 6, 7, 8, 9

Dzień pierwszy 3-okresowej SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6

Dzień drugi 3-okresowej SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7

Dzień trzeci 3-okresowej SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8

Ważona Średnia Krocząca (WMA)

Ważona Średnia Krocząca jest podobna w budowie do prostej średniej kroczącej (SMA) z tą różnicą, że WMA kładzie większy nacisk na najnowsze punkty. Każdy punkt ma przypisany mnożnik (największy mnożnik dla najnowszego punktu danych, każdy kolejny punkt otrzymuje odpowiednio mniejszy mnożnik), który zmienia wagę (znaczenie) tego konkretnego punktu. Następnie - analogicznie jak w przypadku SMA - po dodaniu nowego punktu danych na początku, najstarszy punkt jest pomijany.

METODA LICZENIA

Procedura jest podobna do metody liczenia SMA, przy czym każdemu z okresów przypisuje się wagę (mnożnik) w taki sposób, aby najnowszy punkt miał największy współczynnik wagowy.
 

Przykład: 5-okresowa WMA
 
Suma wartości poszczególnych okresów / liczba okresów 

Ceny zamknięcia użyte w obliczeniach: 5, 6, 7, 8, 9
 
Okres    Waga     Cena   Średnia Ważona

  1      1    X   5       5

  2      2    X   6       12

  3      3    X   7       21

  4      4    X   8       32

  5      5    X   9       45

SUMA  =   15    X   35   =   525

WMA = (Suma średnich ważonych) / (Suma wag)

WMA  115 / 15 = 7.6667

Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA)

Wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest jest typem ważonej Średniej Kroczącej. Główną różnicą pomiędzy EMA a WMA jest to, w przypadku EMA „stare” punkty danych nigdy nie są pomijane w kalkulacji średniej. Innymi słowy, wcześniejsze punkty zachowują mnożnik (choć mnożniki te maleją prawie do zera), nawet jeśli znajdują się poza wybraną serią danych.

METODA LICZENIA

Procedura liczenia EMA składa się z trzech kroków. Przykład dla 5-okresowej EMA

1. Wyliczenie SMA

(wartości z poszczególnych okresów / liczba okresów)

2. Wyliczenie mnożnika 

(2 / (liczba okresów + 1), czyli dla naszego przykładu: (2 / (5+1) = 33.333%

3. Wyliczenie EMA

EMA = {cena zamknięcia EMA(poprzedni okres (dzień))} x mnożnik + EMA(poprzedni okres (dzień))

Podwójna wykładnicza Średnia Krocząca

METODA LICZENIA

Podwójna EMA = 2*EMA EMA (EMA)

Potrójna wykładnicza Średnia Krocząca

METODA LICZENIA

Potrójna EMA = (3*EMA 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))

PODSTAWY

Średnie kroczące na wejściu otrzymują zestaw danych (ceny zamknięcia z danego przedziału czasowego) i na wyjściu generują średnią cenę dla tego zestawu. W przeciwieństwie do oscylatorów, średnie kroczące nie są ograniczone zakresem przyjmowanych wartości. MA podąża za ceną (trendem).

Wybór zakresu czasowego (liczby okresów) zależy od specyfiki wykonywanej analizy technicznej. Zawsze na uwadze należy mieć fakt, że średnie kroczące to wskaźniki cechujące się opóźnieniem. Oznacza to tyle, że im większy zakres czasowy zastosujemy, tym większe będzie opóźnienie i vice versa – im krótszy zakres, tym opóźnienie będzie mniejsze. W konsekwencji średnie kroczące o mniejszych zakresach są bardziej wyczulone na zmiany ceny, reagując zaraz po tych zmianach. Dobór zakresu czasowego pozostaje więc w gestii tradera. Przyjmuje się, że zakres do 20 dni (okresów) odnosi się do średnich kroczących krótkookresowych, pomiędzy 20 a 60 dni - do średnich kroczących średniookresowych, natomiast zakres powyżej 60 dni definiuje średnią kroczącą długookresową.


Kolejną istotną kwestią jest wybór rodzaju średniej kroczącej. Choć wszystkie rodzaje średnich kroczących są dosyć podobne, to jednak różnice między nimi są tym, na co należy zwracać szczególną uwagę. Dla przykładu: EMA charakteryzuje się mniejszym opóźnieniem niż SMA (gdyż kładzie większy nacisk na najbardziej aktualne ceny), więc szybciej reaguje na ruchy cenowe. SMA natomiast z uwagi na fakt, żeprzypisuje jednakowe wagi poszczególnym punktom, bez względu na ich aktualność, wierniej oddaje obszary istotne dla analizy, takie jak poziomy wsparcia i oporu.

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ

Zapoznając się z najpopularniejszymi sposobami używania Średniej Kroczącej należy mieć na uwadze, że to trader decyduje o tym, jaką średnią kroczącą użyje. W poniższych przykładach pokazane zostały zastosowania wskaźników z grupy Średnia Krocząca (MA): prosta Średnia Krocząca (SMA), wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) oraz ważona Średnia Krocząca (WMA). Jeśli nie zaznaczono inaczej, wskaźniki te można potraktować jako w pełni zamienne z uwagi na zasady leżące u podstaw ich zastosowania.


Podstawowa identyfikacja trendu

Stosowanie średnich kroczących w celu potwierdzania trendów rynkowych to jedno z podstawowych, choć niezwykle efektywnych zastosowań tego wskaźnika. Wynika to z faktu, że Średnie Kroczące zawierają informacje o tym, co już miało miejsce na rynku i w związku z tym uwzględniają te informacje w momencie wyliczania średnich. Fakt ten stanowi o efektywności Średniej Kroczącej jako narzędzia analizy technicznej służącego do potwierdzania trendu.

Ogólne zasady dotyczące trendu są następujące:

Średnia krocząca długookresowa o zwiększających się wartościach jest potwierdzeniem trendu wzrostowego (rynek „byka”).
Średnia krocząca długookresowa o zmniejszających się wartościach jest potwierdzeniem trendu spadkowego (rynek „niedźwiedzia”).

Liczenie długookresowej średniej kroczącej wymaga dużej ilości danych (punktów), dlatego też do istotnej zmiany kierunku średniej potrzeba znaczących ruchów cen na rynku. Co za tym idzie, długookresowa średnia krocząca - w odniesieniu do ogólnego trendu - nie jest szczególnie wrażliwa na gwałtowne zmiany.


Poziomy Wsparcia i Oporu

Innym powszechnym zastosowaniem Średnich Kroczących jest wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu. Ogólnie rzecz ujmując, średnie kroczące mogą wskazać przy trendzie wzrostowym linie wsparcia oraz przy trendzie spadkowy linie oporu. W przypadku zastosowania średniej krótkookresowej (20 dni i mniej) identyfikacja tych poziomów może okazać się trudna, to jednak po zastosowaniu średnich o dłuższych zakresach poziomy wsparcia i oporu powinny stać się wyraźnie widoczne.


Przecięcia

Przecięcia wymagają zastosowania dwóch Średnich Kroczących o różnych długościach na tym samym wykresie. Te dwie średnie muszą różnić się zakresem – dla przykładu: 50-dniowa prosta średnia krocząca (średniookresowa) i 200-dniowa prosta średnia krocząca (długookresowa). Sygnały transakcyjne lub potencjalne sygnały wejścia na rynek generowane są w momencie przecięcia długookresowej SMA przez krótkookresową SMA od góry lub dołu.

Przecięcie rynku „byka”/zapowiadające trend wzrostowy – sygnał generowany w momencie przecięcia długookresowej SMA przez krótkookresową SMA od góry. Określany często mianem „złotego krzyża”.

Przecięcie rynku „niedźwiedzia”/zapowiadające trend spadkowy – sygnał generowany jest w momencie przecięcia długookresowej SMA przez krótkookresową SMA od dołu. Często określany mianem „krzyża śmierci”.

 • Niezwykle istotną kwestią jest zdanie sobie sprawy z niedostatków czy słabości sygnałów generowanych w ten sposób. Konfiguracja taka zbudowana jest w oparciu nie o jeden, lecz o dwa wskaźniki opóźnione. Oba te wskaźniki mają charakter reaktywny i nie służą „przewidywaniu” zachowań rynku. Konfiguracja ta sprawdza się najlepiej w przypadku analizowania rynku o silnym trendzie. W takich sytuacjach system ten i jemu podobne stanowić mogą cenne źródło informacji.

Przecięcia z Ceną

Dodając trzeci element do wspomnianego powyżej systemu, mianowicie cenę, otrzymujemy konfigurację zwany Przęcięciem z Ceną. W tym układzie dobieramy dwie średnie kroczące o różnych zakresach (podobnie jak w układzie Przecięcia z dwiema średnimi kroczącymi) i posługujemy się średnią kroczącą długookresową do potwierdzenia trendu długofalowego. Sygnały generowane są w momencie przecięcia od góry lub od dołu przez linię ceny średniej kroczącej krótkoterminowej podążającej za trendem długofalowym. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, posłużymy się 50-dniową prostą średnią kroczącą oraz 200-dniową prostą średnią kroczącą.

Przecięcie ceny rynku „byka”/zapowiadające trend wzrostowy – sygnał generowany jest w momencie przecięcia od góry przez linię ceny krótkookresowej SMA (SMA 50) gdy ta znajduje się ponad długotreminową SMA (SMA 200). SMA 200 potwierdza trend. Cena i SMA 50 generują sygnały zgodne z kierunkiem trendu.


Przecięcie ceny rynku „niedźwiedzia”/zapowiadające trend spadkowy – sygnał generowany jest w momencie przecięcia od dołu przez linię ceny krótkookresowej SMA (SMA 50) gdy ta znajduje się poniżej długookresowej SMA (SMA 200). SMA 200 potwierdza trend. Cena i SMA 50 generują sygnały zgodne z kierunkiem trendu.


PODSUMOWANIE

Doświadczony analityk techniczny posługuje się Średnimi Kroczącymi z należytą ostrożnością (zresztą jak z każdym innym wskaźnikiem.). Bez wątpienia wskaźniki te pomagają w identyfikacji trendów, co samo w sobie jest już cenną informacją. Niemniej należy zawsze mieć na uwadze, że są to wskaźniki opóźnione (czy też reaktywne). Średnie Kroczące nigdy nie są stosowane jako narzędzia do przewidywania ruchów na rynku, oferują natomiast (podobnie zresztą jak i inne sprawdzone wskaźniki) dodatkowe wsparcie dla stosowanych strategii czy systemów. Stosując je w połączeniu z bardziej dynamicznymi wskaźnikami użytkownik może mieć pewność - w ramach trendu długofalowego - co do słuszności kierunku zawieranych transakcji.

ZASTOSOWANIE NA PLATFORMIE TRADINGVIEW

 1. Udaj się na stronę https://www.tradingview.com/
 2. Na stronie wybierz odpowiedni symbol i kliknij na ikonę "Rysuj Wykres".
 3. Na Pasku Narzędzi u góry wykresu zaznacz zakładkę "Wskaźniki" i wybierz wskaźnik, który chcesz dodać do wykresu.
 4. Aby zmienić ustawienia wskaźnika musisz wybrać odpowiednie opcje z Okna Formatowania.
 5. Okno Formatowania dostępne jest poprzez kliknięcie na niebieską ikonę "Formatowanie", zlokalizowaną w Nagłówku Wykresu obok nazwy wskaźnika lub poprzez kliknięcie bezpośrednio na wskaźniku i wybranie opcji "Formatowanie".'"


DANE WEJŚCIOWE

MSInputs.PNG

Zakres

Przedział czasowy czasu dla Średniej Kroczącej. Wartość domyślna to 9 dni.

Źródło

Określa które dane ze słupków zastosowane będą w obliczeniach. Wartość domyślna to cena zamknięcia.

Przesunięcie

Poprzez zmianę tej wartości przesuwa się w przód lub w tył linię Średniej Kroczącej relatywnie do obecnej chwili na rynku. Wartość domyślna wynosi 0.

STYL

MAStyle.PNG

MA

Umożliwia włączenie widoku linii MA oraz linii ceny pokazującej aktualną wartość MA. Umożliwia wybór koloru, grubości linii oraz stylu linii.

WŁAŚCIWOŚCI

MAPropsFixed.PNG

Poprzednia Wartość na Skali Ceny

Umożliwia włączenie widoku poprzednich wartości Średniej Kroczącej na Skali Ceny.

Parametry nagłówka

Umożliwia włączenie widoku nazwy wskaźnika oraz jego ustawień w lewym górnym rogu wykresu.

Skalowanie

Skalowanie wskaźnika w prawo lub w lewo.