stockonomy

Buy $SKLZ - 04.26.2021

Long
NYSE:SKLZ   Skillz Inc
Stockonomy Weekly Pick 04.26.2021