NYSE:KAR   KAR Auction Services, Inc
Bearish patterns...