NSE:TVSMOTOR   TVS MOTOR CO
buy thes stock chek chart and see tradline baki sab pata hai mkt ko jada likhana mana hai