YaKa
Short

DAX - Target 7500 - Invalidation 9450 - Short 9200/9300 Stp 9450