May 19, 2020
תיקוני פיבונאצ’י אוטומטיים – אינדיקטור פיין חדש-Auto Fib Retracement

.Auto Fib Retracement – אנו שמחים להכריז על התוספת החדשה ביותר שלנו לפיין, תיקוני פיבונאצ’י אוטומטיים

תיקוני פיבונאצ’י הוא כלי פופולרי המשמש אנליסטים טכניים לקביעת אזורי תמיכה והתנגדות אבל עם מתנד
הפיבו האוטומטי החדש שלנו, לא תצטרך עוד לציין במפורש נקודות בגרף שלך כפי שהיית צריך עם כלי
.הפיבו שלנו. מתנד תיקוני פיבונאצ’י האוטומטיים יעשה הכל בשבילך

Auto Fib Retracement כדי להשתמש בכלי חדש זה, פתחו אינדיקטורים ומצאו תיקוני פיבונאצ’י אוטומטיים
.בכרטיסייה המובנית

.עיין בגרפיקה שלהלן לקבלת תמונות חזותיות

.Auto Fib Retracement אתה יכול למצוא אותו גם בעורך הפיין, על ידי מעבר לכרטיסייה החדשה ולחיצה על
.הגרפיקה שלהלן מציגה תהליך זה

 

The fastest way to follow markets

Launch Chart