January 14, 2019

הפוך למגנטו!

כל המשתמשים שלנו כעת יכולים לשלוט במגנט ולשחרר את כוחות העל שלהם!
רגישות המגנט כעת ניתנת להתאמה בעזרת הלוח השמאלי

מגנט חזק
מושך את נקודות השרטוט אל ערכי הגרף (הנרות) ללא קשר למרחק בין הנקודות והערכים.

מגנט חלש
עובד אותו הדבר כמו קודם – הוא מושך את נקודות השרטוט אל ערכי הגרף (הנרות) כאשר אתה משרטט קרוב אליהם.