November 16, 2020
פרמטרים חדשים לניהול ספירת שרטוטים

אנו שמחים לבשר שהעלינו את המספר המרבי של שרטוטי קו ותוויות באינדיקטורים
500 ל Pine הכתובים ב- בסקריפט
מכיוון ששרטוטים צורכים משאבי שרת, כברירת מחדל הייתה מגבלה על מספרם
בפלטפורמה, בסביבות 50

 .max_lines_count ו- max_labels_count כעת שינינו מגבלה זו. הפרמטרים
מתווספים לפונקציות המחקר והאסטרטגיה, שיאפשרו לך להגדיר את המספר המרבי של אובייקטים לשרטוט בגרף, בין 1 ל  500

:לדוגמא

//@version=4
study("My Script", overlay=true, max_labels_count=100)
label.new(bar_index, high)


שים לב שאם הפרמטרים לא מוגדרים, מגבלת אובייקטים לשרטוט תישאר זהה, בערך 50

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף