June 23, 2020
:פונקציה חדשה בסקריפט פיין `line.get_price()`

.line.get_price () הוספנו פונקציה חדשה ל-פיין סקריפט  בשם
.ניתן להשתמש בה כדי לקבוע את רמת המחיר בה הקו ממוקם בבר מסוים
.ניתן להשתמש בפונקציה זו גם לזיהוי הצומת של קווי מחיר ומגמה, כמו גם למיקום תוויות ברמה מדויקת לאורך קו
:ראה את הפונקציה החדשה כפי שעשו בה שימוש כאן בכדי למקם תווית על קו

//@version=4
study("GetPrice", overlay = true)
var line1 = line.new(bar_index[0], high[0], bar_index, low, extend = extend.right)
line.set_xy1(line1, bar_index[25], high[25])
line.set_xy2(line1, bar_index[5], high[5])
var label1 = label.new(bar_index, high, text = "Possible intersection point", 
 style = label.style_label_lower_right, size = size.large)
label.set_xy(label1,bar_index, line.get_price(line1, bar_index))

 .פיין סקריפט Pine Script למידע נוסף על פונקציה זו, עיין במדריך שלנו

.אנו מקווים שנהנית מהעדכון הזה
המשך לשלוח אלינו את ההערות והמשוב שלך בכדי לעזור לנו להבין טוב יותר את הצרכים וההמלצות שלך לגבי
.מה שאתה רוצה לראות בעתיד

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף