October 7, 2020
עכשיו קל יותר להתאים אישית את הגרפים שלך!

הוספנו הגדרת גרף חדשה, הנקראת הוסף אינדיקטור זה לפריסה שלמה, שתאפשר לך ליצור את מרחב העבודה
.המושלם לניתוח הטכני שלך בכמה לחיצות

.תכונה זו מוסיפה את האינדיקטור שנבחר לכל הגרפים בסביבת העבודה

אז בואו נתחיל. נניח שיש לך סביבת עבודה עם מספר גרפים ואינדיקטור באחד מהם. פתח את תפריט ההקשר
של האינדיקטור שנבחר ולחץ על הוסף אינדיקטור זה לפריסה שלמה. כעת אינדיקטור זה מיושם על כל הגרפים
.שבסביבת העבודה

שים לב כי התכונה הוסף אינדיקטור זה לפריסה שלמה מופיעה בתפריט ההקשר רק כאשר סביבת העבודה
.כוללת יותר מגרף אחד

Look first / Then leap

פתח גרף