October 10, 2018

אחוז וערך המחיר מוצגים כעת על הגרף


ייתכן שהבחנת שלצד תג המחיר בגרף יש כעת ערך נוסף. הגרף עם הקנה מידה הרגיל מציג את ערך האחוז – ההפרש בין נקודת ההתחלה באזור הגלוי של הגרף לבין ערך המחיר הנוכחי.

btc
תכונה שימושית זו מאפשרת לך לראות את אחוז השינוי במהלך פרק הזמן שנבחר ללא הפעלת  ה-% בסולם המחיר.אם אתה עדיין רוצה להפעיל את הסקאלה האחוזית, יוצג בתג ערך המחיר האחרון, מלבד ערך השינוי באחוזים.

btc1

אם אינך מעוניין לראות את הערך השני, פשוט שנה אותו בהגדרות הגרף. יש לך שתי אפשרויות: מחיר אחרון וערך האחוז או ערך אחרון בהתאם לסקאלה

btc2

Spread the love