November 17, 2020

Fixed Range Volume Profile — Công cụ vẽ mới

Chúng tôi có tin rất mới cho bạn đây. Chúng tôi vừa mới xây dựng Fixed Range Volume Profile trong mẫu của công cụ vẽ, trong đó:

  • đính kèm các biểu tượng cụ thể;
  • có thể được đồng bộ hóa / không đồng bộ hóa giữa các biểu đồ trong một cửa sổ;
  • có thể thêm phần Yêu thích và nhóm trong Cây Đối tượng.

Bạn có thể tìm thấy Hồ sơ Khối lượng mới trong tab Công cụ Dự đoán và Đo lường:

Tìm hiểu thêm về Volume Profile và cách sử dụng trong bài viết này.

Chúng tôi muốn nhận được nhiều hơn các phản hồi và gợi ý của bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ