January 25, 2021

TradeStation Crypto Đã Hỗ trợ Lệnh Bracket!

Không có điều đó ở bất cứ nơi nào khác! Chúng tôi vui mừng thông báo rằng TradeStation Crypto hiện hỗ trợ các Lệnh Bracket!

Bạn có thể đặt khung vào lệnh của mình ngay lập tức trong cửa sổ vào lệnh. Bạn có thể đặt giá trị bằng pips hoặc giá tuyệt đối. Ngoài ra, bạn có thể hủy một hoặc cả hai đầu bảo vệ lệnh và nếu bạn lệnh chính, các lệnh bảo vệ của nó sẽ tự động bị hủy

Chúng tôi thích nhận được ý kiến và đề xuất của bạn. Cảm ơn bạn đã chọn TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ