March 4, 2019
Ứng dụng TradingView iOS đã sử dụng ngôn ngữ của bạn!

Chúng tôi đã cập nhật ngôn ngữ của bạn trong ứng dụng iOS! Chia sẻ ý tưởng và thảo luận bằng ngôn ngữ của bạn! Đơn giản chỉ cần mở phần lựa chọn ngôn ngữ và tìm ngôn ngữ của mình.

Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn phản hồi và đóng góp của các bạn để có thể cải thiện nhiều hơn nữa. Cảm ơn vì đã lựa chọn TradingView!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ