May 16, 2018
Cập nhật về chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi để nó trở nên minh bạch và tuân thủ theo các Quy định bảo vệ dữ liệu chung. Dưới đây là một số thông tin mà bạn có thể thấy trong chính sách bảo mật đã được cập nhật của chúng tôi.

  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.
  • Mục đích sử dụng của chúng tôi đối với các dữ liệu cá nhân.
  • Các biện pháp bảo mật mà chúng tôi áp dụng để giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn.
  • Dịch vụ cung cấp của bên thứ 3 mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của các bạn.
  • Các quyền kiểm soát của bạn đối với thông tin cá nhân của mình.

Vui lòng đọc thêm các cập nhật trong chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi sẽ sớm yêu cầu các bạn đồng ý với việc thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ