August 21, 2019

Cảnh báo có thể được gửi đến hàng 1000 ứng dụng

Webhooks đã được thêm vào cảnh báo trên TradingView, điều này đã tạo nên khả năng tích hợp vô tận và trở nên hoàn toàn khác. Ví dụ: bằng cách sử dụng webhooks và Zapier.com, bạn có thể gửi chi tiết cảnh báo được kích hoạt tới Slack, Twitter và hàng ngàn ứng dụng khác. Bằng cách kết nối với các ứng dụng như 3commas, Instabot Trader hoặc Alertatron, thế giới của giao dịch thuật toán cũng được mở ra, vì các cảnh báo có thể được gửi trong vài giây. 

Tính năng webhook có thể được kích hoạt khi bạn tạo cảnh báo. Thêm URL chính xác cho ứng dụng của bạn và chúng tôi sẽ gửi yêu cầu POST ngay khi cảnh báo được kích hoạt, với mô tả cảnh báo trong phần nội dung của tin nhắn.

 

Phần tooltip mầu xanh hiển thị danh sách các địa chỉ IP để gửi yêu cầu POST, trong trường hơp nó cần phải được cho phép. Tính năng này chỉ được cập nhật cho các tài khoản có trả phí. 

Cảm ơn bạn đã chọn sử dụng TradingView và chúng tôi mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều phản hồi góp ý của các bạn hơn nữa!