July 3, 2020
פרמטר חדש ‘רזולוציה’ מקל על ניתוח מסגרת מרובת זמן

 הוא תהליך בו סוחרים יכולים להציג את אותו טיקר או אינדיקטור באמצעות,(MTF) ניתוח מסגרת מרובת זמן
.מסגרת זמן גבוהה יותר מזו של הגרף
למשל, הצגת ממוצע נע יומי בגרף של שעה תוך שתי לחיצות בלבד. זה משמש סוחרים למקם את תנועת המחיר
.של הגרף בהקשר של המגמה לטווח הארוך

  MTF מאז ומתמיד הייתה מכוונת ל TradingView
בזכות תמיכה באינטרוולי גרף מותאמים אישית, פריסות עם גרפים מרובים
.והכי חשוב פונקציית ‘נייר ערך’ ‘ בפיין, המאפשרת לבקש נתונים מטיקרים  או מסגרות זמן אחרות
‘תוכלו למצוא דוגמאות מצוינות לסקריפטים המשתמשים ב’נייר ערך Pine בספרייה הציבורית של
.תוכלו למצוא אפילו כמה כאלה בסוף הפוסט הזה

לרבים מהאינדיקטורים המובנים שלנו.כעת תוכלו לשנות את  MTF עם עדכון אחרון זה, הוספנו פונקציונליות
מסגרת הזמן של כל אינדיקטור באמצעות שתי לחיצות קלט בכניסות באמצעות התפריט הנפתח
.החדש “רזולוציה”. זה מציע לסוחרים אפשרויות חדשות רבות

מקודדי פיין יכולים להשתמש באותו פרמטר ‘רזולוציה’ בו אנו משתמשים באינדיקטורים המובנים
.שלנו בסקריפטים שלהם פשוט על ידי הוספתו להצהרת “המחקר” של סקריפט
MTF למקודדים יש כעת דרך קלה להוסיף פונקציונליות
.לסקריפטים ולאפשר למשתמשים להחליט על מסגרת הזמן שהם רוצים שהאינדיקטור יפעל

ערך ברירת המחדל של פרמטר ‘הרזולוציה’ יכול להיות כל אחד ממחרוזות הרזולוציה התואמים לערכים
.בתפריט הנפתח, כאשר המחרוזת הריקה (“”) מייצגת את הרזולוציה של הגרף
.השימוש בפרמטר יוסיף אוטומטית שדה קלט “רזולוציה” לקלט הסקריפט שלך

‘5m נניח, למשל, שאתה רוצה להשתמש בגרף עם רזולוציה של
‘1D אך רוצה שהוא יראה ממוצע נע על פי רזולוציה של
.’בעבר, יכולת לעשות זאת באמצעות פונקציית ‘נייר ערך

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1D")
s1 = security(syminfo.tickerid, res, out, gaps=true)

:ל’מחקר’ שלך, כמוצג להלן ‘D = כעת, תצטרך להוסיף `רזולוציה

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with resolution", overlay=true, resolution="D")
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

:ל’מחקר’ שלך, כמוצג להלן ‘D = כעת, תצטרך להוסיף `רזולוציה

 .לסקריפטים פשוטים יחסית MTF פרמטר ה’רזולוציה’ החדש מספק דרך קלה להוסיף פונקציונליות
.סקריפטים מורכבים יותר של פיין עדיין יצטרכו ‘אבטחה’ כדי ליישם חישובים מתקדמים תוך שימוש במידע על מסגרת זמן גבוהה יותר

.לתשומת ליבך, עליך להחיל מחדש את האינדיקטור כדי שהפרמטר ‘רזולוציה’ יופיע

:מהספרייה הציבורית MTF דוגמאות לסקריפטים של

Volatility Stop MTF

5 MAs w. alerts

Supertrend MTF Heikin Ashi

[RS]Multiple Time Frame Relative Strength Index

MTF Selection Framework – PineCoders FAQ

How to avoid repainting when using security() – PineCoders FAQ

.אנו מקווים כי עדכון זה ומקורות אלה שימושיים עבורכם
המשיכו לשלוח את ההערות, המשוב והבקשות שלכם. אנו אוהבים לשמוע מכם ונלהבים לבנות לקהילה
.המקוונת שלנו

,שימרו על עצמכם
TradingView של Pine צוות

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף