July 16, 2020

การใช้ข้อมูลนำเข้า Input จากอินดิเคเตอร์อื่นกับกลยุทธ์ของคุณ

เรามีความยินดีที่จะประกาศให้คุณทราบว่า ในตอนนี้คุณสามารถที่จะใช้ผลลัพธ์ของอินดิเคเตอร์ไปเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการคำนวณในกลยุทธ์ได้แล้ว นี่จะทำใหคุณสามารถแบ่งการคำนวณของกลยุทธ์ไปยังสคริปต์อื่นๆ ได้ และคุณยังสามารถ ใช้อินดิเคเตอร์สำหรับคำนวณเงื่อนไขของจุดเข้าและจุดออกจากากรเทรด และดำเนินการมันในกลยุทธ์ของคุณ

ข้อมูลนำเข้าภายนอกสำหรับกลุยทธ์ทำงานในลักษณะเดียวกับกับอินดิเคเตอร์:

  • มันสามารถตั้งค่าได้จากหน้าชาร์ตหรือจาก การตั้งค่า/อินพุท ของสคริปต์
  • สามารถใช้ได้เพียง 1 ข้อมูลนำเข้าสำหรับกลยุทธ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หลายตัวพร้อมกันได้)
  • กลยุทธ์จะต้องมีการเรียก input() เพียงแค่ 1 ครั้งโดยใช้คำสั่ง sourceเท่านั้น
  • ข้อมูลนำเข้าภายนอกจะต้องเป็น พล็อตจากสคริปต์ของอินดิเคเตอร์

หน้าโซลูชั่นของเรา จะอธิบายการเชื่อมต่อของข้อมูลนำเข้าจากภายนอกเข้ากับกลยุทธ์

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟีเจอร์ที่ท่านร้องขอมานี้จะมีประโยชน์กับท่าน

 


ติดตาม TradingView ประเทศไทย ได้ทาง Line ID: @tradingview_th

Look first / Then leap

เปิดชาร์ต