October 10, 2018
Giá trị & Phần trăm nay đã được hiển thị trên biểu đồ

Bạn có thể đã nhận thấy trên khung giá của biểu đồ đã được thêm vào một phần mới. Biểu đồ với khung giá thông thường nay đã hiển thị thêm giá trị phần trăm – phần trăm thay đổi của giá mở cửa và giá hiện tại.

Tính năng thú vị này cho phép bạn so sánh phần trăm của giá thay đổi trong suốt quá trình khung thời gian được chọn mà không cần phải kích hoạt tỷ lệ phần trăm.

Nếu bạn vẫn muốn kích hoạt chế độ %, bạn sẽ nhìn thấy giá trị cuối cùng của mã bên cạnh giá trị phần trăm thay đổi.


Nếu bạn không muốn nhìn thấy hai giá trị cùng nhau, thì chỉ cần thay đổi trong cài đặt biểu đồ. Bạn có hai lựa chọn: Giá sau cùng và phần trăm thay đổi hoặc Giá sau cùng dựa theo tỷ lệ

tv1

The fastest way to follow markets

Launch Chart