November 25, 2019
Phân tích cơ bản đã được cập nhật trên TradingView!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, các nhà đầu tư trên TradingView có thể lên biểu đồ các dữ liệu tài chính về cổ phiếu mà họ quan tâm. Phân tích xu hướng doanh thu, mở ra những hiểu biết về thu nhập của công ty và hơn thế nữa. Bản phát hành mới này cung cấp cho tất cả mọi người dữ liệu tài chính mà họ cần để đánh giá tình trạng tài chính của một công ty và xác định xem nó có bị định giá quá cao hay bị định giá quá thấp hay không. 

Để bắt đàu, hãy tìm nút Tài chính ở trên cùng biểu đồ TradingView và click vào:

Tất cả dữ liệu tài chính trên TradingView được nhóm thành bốn loại chính: Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối kế toán, Dòng tiền và Các Tỷ lệ. Sau khi nhấn nút Tài chính ở trên cùng của biểu đồ, bạn sẽ được hiển thị một cửa sổ với bốn danh mục này và các chỉ số khác nhau trong mỗi nhóm. Đây là nơi bạn có thể chọn và lập biểu đồ cho các chỉ số như EPS và EBITDA (tìm các chỉ số này trong phần Báo cáo thu nhập) hoặc tỷ lệ giá trên thu nhập và giá bán (tìm các tỷ lệ này trong phần Tỷ lệ).

Bạn cũng có thể so sánh và đối chiếu các chỉ số tài chính giống nhau đối với các công ty khác nhau trên cùng một biểu đồ. Để thực hiện việc này, nhấn nút Cài đặt trên biểu đồ, đến Đầu vào và nhấn nút để thêm Mã khác:

Các chỉ số tài chính sau đây đã được thêm vào TradingView và chúng tôi rất vui mừng khi thấy các nhà đầu tư sử dụng chúng như thế nào. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ thêm nhiều chỉ số và cách thức khác để đánh giá các công ty. Dưới đây, hướng dẫn chi tiết về từng chỉ số cơ bản:

Báo cáo thu nhập

Tổng doanh thu Đại diện cho tổng doanh thu và doanh thu hoạt động khác trừ chiết khấu, lợi nhuận và phụ cấp.
Chi phí doanh thu, tổng cộng Trả lại dưới dạng tổng giá vốn hàng bán – Không bao gồm khấu hao.
Tổng chi phí hoạt động Thể hiện tổng của tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động.
Lợi nhuận gộp thể hiện sự khác biệt giữa doanh số hoặc doanh thu và giá vốn hàng bán và khấu hao. Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán bao gồm D & A
Nghiên cứu và phát triển Đại diện cho tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc tạo ra và phát triển các quy trình, kỹ thuật, ứng dụng và sản phẩm mới với thương mại.
Chi phí bán hàng/chung/quản trị, tổng cộng Tổng chi phí hoạt động: Nghiên cứu phát triển cộng với bán chung và hành chính.
Thu nhập Thể hiện sự khác biệt giữa doanh thu và tổng chi phí hoạt động.
Doanh thu thuần Trả về thu nhập ròng khả dụng cho EPS pha loãng (lãi suy giảm trên 1 cổ phiếu) hoàn toàn chung cho giai đoạn và ngày được yêu cầu bằng nội tệ theo mặc định.
EPS pha loãng Thu nhập được pha loãng trên mỗi cổ phần như được báo cáo trong hồ sơ của công ty.
EBITDA Trả về giá trị EBITDA (Thu nhập trước thuế, lãi và khấu hao). Được tính như tổng cho thu nhập trước thuế và lãi và chi phí khấu hao.

Nếu Khấu hao không có sẵn, thì Khấu hao Dòng tiền sẽ được thay thế. Lưu ý, do tính chất của các mục dữ liệu có trong phép tính này, công thức này sẽ chỉ trả về dữ liệu cho các công ty công nghiệp.

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản tổng của tổng tài sản hiện tại, các khoản phải thu dài hạn, đầu tư vào các công ty con chưa hợp nhất, các khoản đầu tư khác, nhà máy và thiết bị tài sản ròng, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và các tài sản khác.
Nợ dài hạn Lĩnh vực này đại diện cho tất cả các nghĩa vụ tài chính chịu lãi, không bao gồm phần nợ dài hạn, lương hưu, thuế hoãn lại và lãi suất bị trừ đi.
Tổng nợ Tổng nợ dài hạn. Đại diện cho tất cả các nghĩa vụ mang lãi và vốn hóa. Nó là tổng của nợ dài hạn và ngắn hạn.
Tổng nợ phải trả Đại diện cho tất cả các nghĩa vụ ngắn hạn và dài hạn dự kiến sẽ được công ty thanh toán.
Tổng vốn chủ sở hữu Đại diện cho tổng vốn chủ sở hữu trong khoảng thời gian và (các) ngày được yêu cầu.
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông Đại diện cho tổng số nợ phải trả, lãi suất, dự trữ phi vốn, cổ phiếu ưu đãi và vốn chủ sở hữu chung.

Dòng tiền

Tiền từ sản xuất kinh doanh Đại diện cho tiền mặt ròng từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tiền từ hoạt động đầu tư Đại diện tiền mặt đến tư các hoạt động đầu tư
Tiền từ các hoạt động tài chính Đại diện tiền mặt đến từ các hoạt động tài chính
Dòng tiền tự do Đại diện cho dòng tiền tự do trong toàn bộ công ty.

Các tỷ lệ

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Được tính bằng TTM Thu nhập ròng chia cho hai kỳ tài chính trung bình của Tổng vốn cổ đông.
Chỉ số P/B Được tính bằng Giá trên mỗi cổ phiếu chia cho Giá trị ghi sổ trên mỗi Cổ phiếu.
Tỷ lệ dòng tiền Được tính bằng Giá trên mỗi cổ phiếu chia cho Dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu.
Chỉ số giá trên doanh thu Được tính bằng giá trên mỗi cổ phiếu chia cho doanh số trên mỗi cổ phiếu.
Chỉ số P/E Được tính bằng Giá trên mỗi cổ phiếu chia cho Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu TTM.
Vốn hóa thị trường Được tính bằng Giá trên mỗi cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Tỷ suất lợi nhuận Được tính bằng Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu TTM chia cho Giá mỗi cổ phiếu.

Trong khi sử dụng dữ liệu tài chính, điều quan trọng cần nhớ là dữ liệu tài chính được lấy từ báo cáo tài chính được công bố của các công ty, ví dụ như hồ sơ của SEC. Đôi khi, một công ty sẽ thiếu các điểm dữ liệu nhất định trong các khoảng thời gian cụ thể và nó thường bị thay đổi do dữ liệu từ nguồn. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiển thị sẵn có của dữ liệu đó.

Điều đáng chú ý là nhà cung cấp dữ liệu cho chúng tôi, Factet, sử dụng phương pháp riêng của mình để thu thập và xử lý dữ liệu, đó là lý do tại sao các chỉ số tài chính trên TradingView có thể khác với các chỉ số tương tự được cung cấp bởi các nguồn khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Cảm ơn bạn đã sử dụng TradingView và hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thích tính năng mới cập nhật này!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ